Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Uitkering van dividend in de boekhouding

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst. 
In de meeste gevallen moet dan direct "Dividendbelasting" ingebouden worden.
Inwoners in Nederland kunnen deze ingehouden dividendbelasting verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting.
Organisaties die dividend ontvangen kunnen dat verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor dit laatste de Wiki RGS en Deelneming in een vennootschap.
  

Boeken van een dividenduitkering aan aandeelhouders

Voorbeeld
Stel dat sprake is van 2 aandeelhouders.
Aan het einde van het jaar wordt per aandeelhouder 2.000 euro dividend uigekeerd. Hierbij wordt direct 15% dividendbelasting  ingehouden. We gaan ervan uit dat de winst na (Vennootschaps)belasting aanwezig is op de rekening "Niet verdeelde winst". 
De dividendbelasting bedraagt (15% van 2.000) 300 euro.
Uit te keren dividend aan een aandeelhouder bedraagt dan (2.000 minus 300) 1.700 euro. 

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BEivOreOvw (0506010) Niet verdeelde winst 4.000   
BVorVbkInd (1102050)  *) Ingehouden dividendbelasting      600 
BSchOvsTbd (1209070) Te betalen dividenduitkeringen   3.400

Uitbetalen van het dividend via de bank geeft dan de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchOvsTbd (1209070) Te betalen dividenduitkeringen 3.400   
BLimBanRba (1002010) Bank   3.400

Algemene reserve
Als de winst al aanwezig was op de rekening "Algemene reserve", dan komt die rekening in de plaats van de rekening "Niet verdeelde winst".

 *) De RGS-code "Ingehouden dividendbelasting" staat in het RGS-schema ingesteld als debet boeking (D) onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Naar ons idee moet deze rekening ondergebracht worden onder de rubriek "Schulden op korte termijn" als credit boeking (C). Die laatste rekening is in het RGS-schema volgens ons alleen aanwezig als RGS-code op niveau 5 (mutatie). Met ook nog eens een omslagcode naar de RGS-code "Terug te vorderen Dividendbelasting" op RGS-niveau 4.

Dividendvrijstelling toelichting Belastingdienst:
Ontvangt uw organisatie deelnemingsdividend van een vennootschap die gevestigd is in Nederland en is uw organisatie zelf ook gevestigd in Nederland? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden. Heeft de uitkerende vennootschap de vrijstelling niet toegepast? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting van uw organisatie. 

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Bronnen:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.