Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Dividend uitkeren aan aandeelhouders boeken

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst. 
Zie ook het begrip Dividend.
In de meeste gevallen moet dan direct "Dividendbelasting" ingebouden worden.
Inwoners in Nederland kunnen deze ingehouden dividendbelasting verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting. Wordt gezien als voorheffing van Box 2.
Organisaties die dividend ontvangen kunnen dat verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor dit laatste de Wiki RGS en Deelneming in een vennootschap.
  

Boeken van een dividenduitkering aan aandeelhouders

Voorbeeld
Stel dat sprake is van 2 aandeelhouders.
Aan het einde van het jaar wordt per aandeelhouder 2.000 euro dividend uigekeerd. Hierbij wordt direct 15% dividendbelasting  ingehouden. We gaan ervan uit dat de winst na (Vennootschaps)belasting aanwezig is op de rekening "Niet verdeelde winst". 
De dividendbelasting bedraagt (15% van 2.000) 300 euro.
Uit te keren dividend aan een aandeelhouder bedraagt dan (2.000 minus 300) 1.700 euro. 

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BEivOreOvw (05401) Niet verdeelde winst 4.000   
BSchBepTdb (16235) Te betalen dividendbelasting      600 
BSchDhaDha (16451) Uit te keren dividend aan houders van aandelen   3.400

Uitbetalen van het dividend via de bank geeft dan de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchDhaDha (16451) Uit te keren dividend aan houders van aandelen 3.400   
BLimBanRba (10201) Bank   3.400

Overige reserve
Als de winst al aanwezig was op de rekening "Overige reserve", dan komt die rekening in de plaats van de rekening "Niet verdeelde winst".

Dividendvrijstelling toelichting Belastingdienst:
Ontvangt uw organisatie deelnemingsdividend van een vennootschap die gevestigd is in Nederland en is uw organisatie zelf ook gevestigd in Nederland? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden. Heeft de uitkerende vennootschap de vrijstelling niet toegepast? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting van uw organisatie. 

Deelnemingsdividend is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn. Alle andere uitkeringen zijn beleggingsdividenden.

Uitkeringstoets
Er bestaat een verplichte uitkeringstoets alvorens dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd door een BV. 
Voorafgaand aan de uitkering van dividend moet getoetst worden of opeisbare schulden (zoals betaling aan crediteuren) nog betaald kunnen worden na uitkering van het dividend.
Zie begrip uitkeringstoets (en balanstest).

Bronnen en verwijzingen:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.