Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Herwaardering van voorraad

Herwaarderen van voorraad is een wat breder begrip. Zo kan "herwaarderen" gebruikt worden voor het afwaarderen van bestaande voorraad als sprake is van incourante goederen. Als gewerkt met het systeem van voorraadwaardering op basis van vaste verrekenprijzen wordt ook gesproken over het herwaarderen van bestaande voorraden. Zeg maar het verschil van de voorraadwaarde op basis van oude en nieuwe VVP. 

Afwaarderen
Bedrijfseconomisch is afwaarderen van voorraad alleen van toepassing als de opbrengstwaarde op de balansdatum lager is dan de boekwaarde. Zie Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 2). 

Fiscaal gezien is afwaarderen alleen mogelijk voor incourante voorraad.

Het afwaarderen van incourante voorraad wordt direct via de winst- en verliesrekening geboekt.
Dit kom je bijvoorbeeld tegen bij seizoensartikelen, zoals model artikelen.
Eventueel kan eerst een voorziening worden geboekt.
Zie Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen.

Opwaarderen
Mocht je voorraad hebben die opeens meer waard is (denk aan gasvoorraad in een bepaalde periode) dan kun je dat natuurlijk altijd opnemen in de toelichting op de jaarrekening. En uiteindelijk komt die waardestijging ook naar voren bij de verkoop van de betreffende voorraad.

Vaste verrekenprijzen
Bij het hanteren van een vaste verrekenprijs (VVP) als voorraadwaardering is feitelijk ook sprake van herwaarderen als de VVP wordt bijgesteld tegen de actuele kostprijs (bijvoorbeeld inkoopprijs en kosten van grondstoffen). 
Een vaste verrekenprijs is veelal gebruikelijk bij productie met voorgecalculeerde kostprijzen. 
Verschillen tussen de actuele kostprijs (de nieuwe VVP) en de oude VVP worden dan standaard geboekt op een rekening "Prijsverschillen". De voorraad zelf is dan bijgewerkt tegen de waarde op basis van de nieuwe VVP.
Zie de uitwerking onder RGS en Voorraad grond- en hulpstoffen

RGS
De volgende RGS-codes zijn aanwezig voor eventuele herwaardering die tot uitdrukking komt op aparte rekeningen op de balans:

  • BVrdHanHvv (30170) Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen;
  • BVrdGehHvv (30570) Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen;
  • BVrdEmbHvv (32040) Emballage, herwaardering voorraden emballage;
  • BVrdVrvHvv (34040) Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden;
  • BVrdHalHvv (31050) Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten;
  • BVrdGepHvv (31550) Gereed product, herwaardering voorraden gereed product.

Zie ook voorraadwaardering.

Voorbeelden van het gebruik van bovenstaande RGS-codes in de praktijk zijn welkom en worden zo mogelijk opgenomen in deze Wiki.
 
Correcties en/of aanvullingen op bovengenoemde zijn eveneens welkom.
      


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.