Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 9 ] van totaal [ 9 ] begrippen

Vaste activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa. .
Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek zegt aanvullende het voilgende "Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, materiële en financiële vaste activa". 

Lees verder...
 
Verkapt dividend

Van verkapt dividend is sprake als goederen tegen een lagere prijs dan de waarde in het economisch verkoop aan een aandeelhouder verkocht worden. Fiscaal wordt dan de waarde in het economisch verkeer als verkoopprijs beschouwd en het verschil met de lagere verkoopprijs beschouwd als boekwinst. 

Lees verder...
 
Verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs is de prijs waartegen actief is verworven. Bijvoorbeeld de aanschafprijs verhoogd met bijkomende kosten. De aanschafprijs kan ook opgebouwd zijn uit grond- en hulpstoffen en fabricatiekosten. Zie ook Artikel 388 Burgerlijk Wetboek Boek 2. 
Verschotten

Verschotten zijn extra bedragen die voorgeschoten worden door een opdrachtgever. Een bekend voorbeeld zijn griffiekosten voor de rechtbank die een advocaat voorschiet voor een cliënt. Verschotten zijn geen bedragen die begrepen zitten in het bedrag van een opdracht en verschotten moet ook niet verward worden met het begrip "voorschotten". 

Lees verder...
 
Vlottende activa

Volgens  worden op de balans onderscheiden vaste activa en vlottende activa.
Vlottende activa zijn activa (bezittingen) op de balans met een looptijd korter dan 1 jaar. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld debiteuren (openstaande posten) en direct (of op korte termijn) opvraagbare liquide middelen, zoals banktegoeden. 

Lees verder...
 
Voorafgaande journaalposten

Voorafgaande journsaalposten zijn correcties en aanvullende boekingen die gemaakt worden vóór het opstellen van rapportages, zoals een jaarrekening.  

 
Voorraadwaardering

Voorraad wordt in de regel tegen kostprijs gewaardeerd.  
De kostprijs bestaat voor grondstoffen en handelsproducten die ingekocht worden uit de inkooprijs.
Voor halffabrikaart en gereed product (zeg maak 'maak-producten' uit de productiekosten. Ook aangeduid als de 'vervaardigingsprijs'. Deze laatste is dan opgebouwd uit de kosten van o.a. grondstoffen, materiaal, arbeid en een opslag voor indirecte kosten. 

Lees verder...
 
Voorschotten

Een voorschot is een bedrag dat vooruit betaald wordt. Bijvoorbeeld bij de aanvaarding van een opdracht wordt vooraf een aanbetaling gevraagd. In de regel wordt voor een voorschot gewoon een factuur gestuurd met de daarbij behorende BTW-regelgeving. Een voorschot wordt dan weer verrekend bij een eindafrekening. 

 
Vraagposten

Een rekening "Vraagposten" wordt ingezet om tijdelijk een mutatie op te boeken, waarvan nog niet direct duidelijk is op welke (grootboek)rekening deze mutatie betrekking heeft. Dit kan zowel door een boekhouder van een onderneming zelf als door een administratiekantoor. Van het grootste belang is dat een rekening "Vraagposten" geen openstaande mutaties meer bevat als een (tussentijdse) rapportage opgesteld wordt. Goede rapportagesoftware controleert op dat laatste.

Lees verder...