Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS MKB is afhankelijk van oplossen openstaande punten SBR/RGS programma: stand van zaken

Plaatsingsdatum 02-01-2022
Berichtdatum 3 januari 2021

RGS MKB ZZP willen we graag de eerste helft van januari 2022 als definitief beschouwen. Hierna volgen dan RGS MKB voor de  eenmanszaak/VOF en RGS MKB micro en klein. Onze doelstelling is dat begin 2e kwartaal van 2022 RGS MKB dan volledig als definitief beschouwd kan worden en daarmee beschikbaar is voor de markt. Mits het SBR/RGS programma relevante openstaande punten heeft opgelost. 

Door de inzet van vele betrokkenen zijn de verschillende varianten van RGS MKB al in concept beschikbaar, te weten:

 1. RGS MKB rekeningschema voor ZZP.   
 2. RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF.  
 3. RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein).

Punten zijn als volgt:

Opgelost
8 punten hebben we als opgelost c.q. afgehandeld beschouwd. Enerzijds door een gebruiksaanwijzing en anderzijds door een aangetoonde oplossing in de nieuwe (alfa) versie RGS 3.4. of door het punt te integreren in een ander punt.  

Openstaand
Zo'n 45 punten staan nog open, waarvan tussen de 30 en 40 voor het SBR/RGS programma. Eerlijkheidshalve moet aangetekend worden dat het live gaan van RG MKB niet afhankelijk is van alle openstaande punten. Dat betekent niet dat betreffende punten  onbelangrijk zijn. Zo is na jaren nog steeds geen echt ei gelegd door het SBR/RGS programma hoe om te gaan met branche gebonden RGS-codes. De vraag is of telkens aparte filters dan de beste oplossing is voor softwareleveranciers en gebruikers van het complete RGS-schema of een andere oplossing. En de volgorde op basis van het referentienummer (volgens een decimaal rekeningschema) is ook nog niet volledig op orde, ondanks het besluit dit nummer wel te handhaven. 

Vaak gaat het om relatief eenvoudige punten, bijvoorbeeld:

 • Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Deze laatste rekening is volgens ons alleen toegewezen aan "Wonen" filter. Dat zou betekenen dat standaard Erfpacht alleen beschikbaar is als overlopende activa. Is dit zo bedoeld?. 

 • De rekening "gas, water en elektra" is opgenomen op niveau 4 en verbijzonderd op niveau 5 naar gas, water, elektra en netdiensten. De eerste 3 zijn echter toegewezen aan woningcorporaties. Netdiensten niet. Geadviseerd wordt de toewijzing aan woningcorporaties te laten vervallen.
   
 • RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad). De vraag is nu bij welke boekingen de verschillende tussenrekeningen behoren?

Als wat uitgebreidere punten, bijvoorbeeld:

 • RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onder de groep "Rentebaten en soortgelijke opbrengsten" treffen we aan "Rente baten collateral" en "Rentebaten CFV" die ook als tussenrekening onder vorderingen en schulden aanwezig, waarbij alleen de tussenrekening onder schulden is toegewezen aan Wonen. Als we een selectie maken van RGS-codes t/m niveau 5 (mutaties) dan komen we zelfs ruim 160 RGS-codes tegen met de tekst "rente". Is dat nu echt de bedoeling geweest van RGS. Uitleg door het SBR/RGS programma (per code) lijkt op zijn plaats.
   
 • RGS en de nieuwe EU-regeling btw e-commerce per 1-7-2021. Welke impact heeft de EU-regeling btw e-commerce voor RGS?
  Eind juli 2021 reageerde het SBR/RGS programma als volg: "Nog onbekend. Opgevraagd bij de Belastingdienst. Nog geen uitsluitsel ontvangen, ook niet na een reminder. Eventuele consequenties worden dus pas in RGS 3.4 beta verwerkt!".

  Een half jaar later blijkt dit punt nog steeds open te staan. Wij zouden in elk geval de volgende RGS-codes toevoegen op niveau 4 of een goed werkbaar alternatief bieden: "Te betalen EU omzetbelasting" (dus gescheiden houden van de rekening "Te betalen omzetbelasting") en "Terug te vorderen EU omzetbelasting" (dus gescheiden houden van de rekening "Te vorderen EU omzetbelasting").

Status onbekend:
Vanuit het SBR/RGS programma (al dan niet via de RGS beheergroep) is bij een aantal punten toegezegd erop terug te komen, zoals:

 • Op 29-7-2021 "Dividendbelasting. Lijkt inderdaad dubbel op. Na te gaan in de Beheergroep of er een wezenlijk verschil is tussen “ingehouden dividendbelasting” en “Te vorderen dividendbelasting”. Eventuele consequenties te verwerken in RGS 3.4 beta".  
   
 • Op 29-7-2021 "Werkkostenregeling. Deze is vaak in de administratie al geregeld via kostenplaatsen - dimensies etc. Algemene vraag is dan ook in hoeverre deze in RGS nog wensbaar zijn. De huidige opgenomen codes bestaan reeds van voor RGS 3.0 en zijn tot op heden onverminderd opgenomen. Dit vraagt wellicht een revisie maar ook juiste inventarisatie. Dit zal aan de Beheergroep worden voorgelegd en dan evt. behandeld worden in de bèta versie van RGS 3.4.".

We hebben van deze (en andere punten) nog niets vernomen vanuit het SBR/RGS programma. 

En dan de al langere tijd voortslepende punten, zoals:

 • Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema;

  Reactie RGS beheergroep 30-6-2020 "Als veel branches de Beheergroep gaan benaderen met wensen voor uitbreiding dan moet wel gekeken worden hoe dit beheersbaar te houden. Tot nu toe zijn alleen de woningcorporaties toegevoegd en er lopen geen gesprekken met andere branches. Mocht dat veranderen is het wel aannemelijk om te onderzoeken hoe hiermee om te gaan."
   
 • Het al jaren niet meer adequaat bijhouden van de juiste volgorde in het referentienummer van RGS;

 • Het gebruik van niveau 5; 

  Reactie RGS beheergroep 30-6-2020 "De softwareleverancier is, afhankelijk van de behoefte, vrij om te kiezen hoe niveau 4 en niveau 5 worden toegepast. In de praktijk is het inderdaad zo dat meerdere leveranciers gekozen hebben om alleen niveau 4 te gebruiken. Waar RGS wordt toegepast voor de SBR-KvK rapportages voor Micro en Klein (die nagenoeg geen diepgang hebben d.m.v. verloopoverzichten) is dat ook te begrijpen. Dit zal overigens anders zijn voor de andere rapportages zoals middelgroot. De wens en noodzaak voor andere applicaties (zoals dashboard en analyse tooling) is afhankelijk van de diepgang gewenst door de gebruiker".

  Terwijl de praktijk leert dat enkele rekeningen op niveau 5 ook nodig zijn voor kleine organisaties, waaronder ook ZZP en eenmanszaken. Zoals de rekeningen "vraagposten" en "Afgedragen omzetbelasting", die ontbreken op nieavu 4.

 • De relatie tussen SBR en RGS; inmiddels is er inzicht in de koppeling. het resultaat leidt tot de nodige vraagtekens.

Bovenstaande is slechts een deel van alle openstaande punten.

Waar nodig zijn we vanuit het RGS MKB programma graag bereid openstaande punten nader toe te lichten. Mocht daar behoefte aan zijn vanuit het SBR/RGS programma. 

Zie voor de laatste stand van opgeloste- en niet opgeloste punten "RGS Niet ready: openstaande punten".

(Genoemde aantallen van opgeloste- en openstaande punten kunnen afwijken vanwege lopende mutaties. Zie voor de laatste stand de verwijzing hiervoor). 
    

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug