Boekhoudplaza.nl

Archief RGS Niet ready: openstaande punten

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 82] berichten

Omslagcodes en te betalen loonheffing, te betalen pensioenpremies en te betalen overige sociale fondsen (14-10-2022)
De RGS-code "Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen" (BSchBepLhe) kent een omslagcode (BVorVbkTvl). De RGS-codes "Te betalen pensioenpremies" (BSchOvsStp) en "Te betalen overige sociale fondsen" (BSchSalOsf) kennen beide geen omslagcode. Graag uitleg hierover.

BWS subsidies niet allemaal toegewezen aan Wonen (04-09-2022)
RGS kent 28 RGS codes die vallen onder BFvaSub "Te vorderen BWS-subsidies". BWS staat in dit verband voor "Besluit woninggebonden subsidies". Slechts 7 van deze RGS-codes zijn (in RGS 3.4) toegewezen aan de branche "Woningcorporaties". De andere 21 codes zijn algemeen toepasbaar. Dit is volgens ons niet juist.

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten) (04-09-2022)
Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

BTW rekeningen versus de BTW aangifte (03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.

RGS en deelnemingen (28-07-2022)
Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil (01-07-2022)
Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen (24-06-2022)
Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente verwijzen qua omslagcodes niet naar elkaar maar naar andere rekeningen (23-06-2022)
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente" en vice versa?

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig (23-06-2022)
Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen als onder BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten. Daarna ook nog eens aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing.

Pensioenpremies en pensioenuitkeringen en omslagcodes (22-06-2022)
Een viertal rekeningen op de balans met betrekking tot Pensioenpremies en pensioenuitkeringen bevatten de verkeerde of geen omslagcodes.

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening (17-06-2022)
T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Analyse RGS door CBS en Belastingdienst (16-06-2022)
Dit document is opgesteld door het CBS en de Belastingdienst. Het doel is om op basis van onze praktijkervaringen met toepassingen obv RGS de dialoog aan te gaan met belanghebbende partijen die zich bezighouden met RGS.

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten (15-06-2022)
RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)
Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)
Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5): BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5 BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)
In een aantal gevallen lijkt de branche aanduiding "Woningcorporaties" niet consistent doorgevoerd binnen RGS-codes.

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd (18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet.

Overige sociale lasten restant vakantiedagen (16-04-2022)
Codes onder “Overige sociale lasten” (WPerSolOss) op niveau 5 waren al toegewezen aan RGS-Wonen. Alleen de nieuw opgenomen code “Restant vakantiedagen” (WPerSolOssRvd) is niet toegewezen aan RGS-Wonen.

Spaarloonregeling liep t/m 2011, nog steeds actief in RGS (14-04-2022)
De RGS-code WPerLesTls (Saarloon) is in RGS aanwezig en actief. De spaarloonregeling liep t/m 2011. Betreffende rekening kan volgens ons als "niet actief" of zelfs "vervallen" aangemerkt worden.

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen (27-03-2022)
Fiscaal is het volgens ons niet toegestaan om af te schrijven over terreinen. In welke gevallen wordt dan wel op de rekening "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" geboekt? Afhankelijk van het antwoord zullen we deze rekening wel of niet aanwezig laten in RGS MKB.

RGS en Emballage (22-03-2022)
RGS bevat voor Emballage de gelijknamige voorraadgroep met daarbinnen een drietal rekeningen (voorraad, voorziening en herwaardering). Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de rekening Statiegeld. En ook uitgegeven emballage onder klanten is niet aanwezig. Voor het resultaat van afgekeurde emballage en niet retour gekomen emballage missen ook corresponderende RGS codes.

RGS en coöperaties (18-03-2022)
Binnen RGS zijn, grotendeels sinds RGS versie 3.3, enkele rekeningen opgenomen voor coöperaties. Over het gebruik van RGS voor coöperaties zijn nu enkele vragen voor de RGS beheergroep die we hier hebben verwoord.

RGS en filter afrekensystemen (09-03-2022)
RGS (3.4) bevat (net als vorige versies) filters. Zo is er een groep filters met de aanduiding "Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …" en daarbinnen onder andere de filter "Afrekensystemen". Wij gaan er vanuit dat er bedoeld wordt dat RGS-codes die binnen dit filter vallen (met de waarde "!") niet van toepassing zijn buiten gebruik van "Afrekensystemen".

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS? (05-03-2022)
Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals: - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling; - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa. Enz.

Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes (22-02-2022)
Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting (30-12-2021)
De BTW rekening "Voorheffing" is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting". De BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" is opgenomen op niveau 4. Wanneer gebruik je de ene en wanneer de andere rekening? Hier lijkt sprake van een dubbelloop. Graag uitleg en een boekingsvoorbeeld?

Koppelschema CBS ontbreekt (23-12-2021)
Het CBS vraagt informatie voor de productie-Jaarstatistiek uit op basis van RGS. Het koppelschema dat toont welke RGS-codes uitgevraagd worden voor de productie-jaarstatistiek is nog niet vrijgegeven aan de markt.

Kosten egalisatiereserve fiscaal niet meegenomen in onderverdeling EV (10-12-2021)
RGS kent onder eigen vermogen ook Overige kapitaalcomponenten voor o.a. Kosten egalisatiereserve fiscaal. (Telt mee voor eigen vermogen, maar niet in de onderverdeling bij de relatie met SBR).

WWvi - WWvi (41) Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen (08-12-2021)
De RGS-code heeft als Referentienummer 41.1? Waarom een punt en een 1? Volgorde loopt hiermee uit de pas. Tijdelijk WWvi even uitgezet in RGS MKB totdat hersteld.

WOvbSgb Bijdragen van donateurs. Omschrijving lang/kort wijkt af (04-12-2021)
De lange omschrijving van deze RGS-code luidt: Bijdragen van donateurs. De korte omschrijving van deze RGS-code luidt: Som van de (geworven) baten. Gevonden in RGS versie 3.3 van 8 december 2020 (Excel).

Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald (02-12-2021)
Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Deze laatste rekening is volgens ons alleen toegewezen aan "Wonen" filter. Dat zou betekenen dat Erfpacht standaard alleen beschikbaar is als overlopende activa.

Koppeling jaarrekening publicatiestukken KVK Micro met RGS-codes (18-11-2021)
We moeten nog de puntjes op de i zetten om de volgende rapportages voor micro te duiden qua gebruik en verschillen.

RGS nummer bevat fouten in de opbouw (18-11-2021)
Het RGS nummer is bedoeld om het RGS-schema weer te geven op volgorde van een decimaal rekeningschema. Binnen de codering zijn daartoe de nodige fouten aanwezig. Dit oplossen door het RGS-nummer dan maar te verwijderen (voorstel RGS beheergroep) is niet de oplossing. De oplossing die voorgesteld wordt vanuit RGS MKB bestaat feitelijk uit een korte- en lange termijnoplossing.

RGS en deelnemingen (15-11-2021)
Bij de W&V-rekening missen we feitelijk de onderverdeling naar: groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en Overige deelnemingen, zoals bij de balans.

Huisvestingskosten gas, water en elektra (07-11-2021)
De rekening gas, water en elektra is als rekening opgenomen op niveau 4 en verbijzonderd op niveau 5 naar gas, water, elektra en netdiensten. De eerste 3 zijn echter toegewezen aan woningcorporaties. Netdiensten niet. Geadviseerd wordt de toewijzing aan woningcorporaties te laten vervallen.

RGS en rente boeken (26-10-2021)
RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onderverdeeld naar balans en winst & verliesrekening. En binnen de W&V onderverdeeld naar kosten van rente, rentelasten en rentebaten. Geadviseerd wordt per RGS-code te duiden waar betreffende rekening voor gebruikt wordt.

Exploitatie- en machinekosten, machines en installaties en inventaris (16-10-2021)
RGS kent "BMvaBei inventaris". Maar ook "WBedEem Exploitatie- en machinekosten", onderverdeeld in inventaris en machines. Bij dit laatste is deel de aanduiding "Machines en installaties" van toepassing. De vraag is of de onderverdeling in RGS juist is?

RGS en Negatieve Goodwill (15-10-2021)
BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie (14-10-2021)
In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk.

RGS transportmiddelen, transportkosten en de fiets (12-10-2021)
Naast "Autokosten" kent RGS "Transportkosten". De eerste vraag is of Transportmiddelen een betere benaming is. Bij transportkosten denk we aan verzendkosten van goederen. Bij transportkosten is het de vraag welke andere transportkosten in het algemeen zijn bedoeld? Denk aan een aanhangwagen of een vrachtwagen. En boeken we een bestelbus als autokosten of transportkosten. Op welke boekingen hebben betreffende rekeningen in RGS dan betrekking?

RGS prive opname versus dotatie van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) (12-10-2021)
Voor de vorming van een FOR is er de RGS code BEivFirFor (0510010) Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen. Deze rekening wordt gecrediteerd als de FOR toeneemt. Dat lijkt ons goed uitgewerkt. Er is ook de RGS code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen met daaronder de RGS code BEivKapProFor (509040.10) ;Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. Deze rekening wordt volgens het RGS schema gedebiteerd.

RGS privé gebruik versus kostprijs van de omzet (11-10-2021)
Privé-gebruik goederen (WKprPrg). Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst.

RGS en Vastgoedbeleggingen als aparte hoofdgroep. (07-10-2021)
Bij de jaarrekening wordt voor Vaste activa standaard onderscheid gemaakt naar Immateriële-, Materiële- en Financiële vaste activa. Ook conform de indeling van BW2. Binnen RGS is daar de groep "Vastgoedbeleggingen" aan toegevoegd. De vraag is wat hiervan de reden is en waarom dat ook geldt voor Micro en kleine entiteiten als het gaat om de relatie tussen de jaarrekening en RGS.

RGS en effecten (07-10-2021)
Volgorde referentienummer lijkt niet in orde bij Effecten. Opbrengst van effecten kent groep 45 (feitelijk rubriek 4), terwijl de onderverdeling in rubriek 8 zit.

VOF en o.a oudedagsreserve per vennoot (10-08-2021)
Voor de Vennootschap onder firma (VOF) is een aparte RGS Wiki opgenomen. Er zijn wat vragen over met name de oudedagsreserve per vennoot.

Abonnementskosten software (19-07-2021)
Vandaag de dag is het meer regel dan uitzondering om software via een abonnementsmodel af te nemen. Daarom adviseren wij standaard RGS uit te breiden met de code “Kosten abonnementen software”.