Boekhoudplaza.nl

Archief RGS Niet ready: openstaand en opgelost

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 99] berichten

Herwaardering vastgoedbelegging. Welke rekening in de W&V voor ongerealiseerd resultaat (28-03-2023)
Bij de herwaardering van een vastgoedbelegging is sprake van een uitgebreide boekingen die we hebben uitgewerkt met inbreng van een deskundige financial controller. Dit begint met een cumulatieve herwaardering op de balans die meteen op de W&V wordt geboekt als "ongerealiseerd resultaat". In dit geval dit geval dus ongerealiseerd resultaat herwaardering vastgoedbelegging. Maar welke W&V-rekening hoor hier dan bij?

Vraag uit en aan de MKB praktijk: waarop boeken we werkkleding en opleiding c.q. cursus voor een ZZPer (28-03-2023)
Een ZZP'er kan te maken hebben met opleiding c.q. cursuskosten. En met werkkleding voor bijvoorbeeld de beveiligingsbranche, horeca en bouw. De vraag is nu welke RGS codes gebruikt kunnen worden voor deze 2 zaken. Kan dit onder de bestaande rekeningen "werkkleding" en "opleidingskosten" die vallen over 'Overige personeel gerelateerde kosten" of moet dit elders opgenomen worden in RGS?

Decimaal rekeningschema RGS MKB: LET OP DE LAATSTE WIJZIGINGEN (24-03-2023)
RGS MKB kent sinds januari 2023 een decimaal rekeningschema. De bedoeling is dit rekeningschema in de loop van 2023 zodanig te fixeren dat er geen codes gewijzigd gaan worden. Zodat dus sprake is van een rekeningnummer als uniek bestempeld kan worden. Uiteraard naast de al bestaande RGS referentiecode. LET DAAROM DE KOMENDE MAANDEN NOG EVEN GOED OP EVENTUELE MUTATIES VAN HET NIEUWE RGS REKENINGNUMMER ALS JE DAAR GEBRUIK VAN WILT MAKEN.

Grond- en hulpstoffen en halffabrikaten binnenland buitenland (17-03-2023)
RGS kent rekeningen voor kostprijs verkopen. Alleen voor grond- en hulpstoffen is dat gesplitst naar ingekocht binnenland en buitenland. De logica daarachter is niet vermeld. Wij adviseren de splitsing binnenland / buitenland achterwege te laten. Elders is al de vraag gesteld of dezelfde rekeningen voor halffabrikaten wel terecht zijn.

Reiskostenvergoeding belast en onbelast: hoe zit dat in RGS (08-03-2023)
Al dan niet vanuit de salarisadministratie kennen we standaard de rekeningen "Reiskostenvergoeding belasting" en "Reiskostenvergoeding" onbelast. Hoe zit dat eigenlijk in RGS met het registreren van reiskostenvergoedingen en kan dat beter?

Voorziening 8 maal onder overige personeelskosten (08-03-2023)
Onder de groep "Overige personeelskosten" zijn 8 aparte rekeningen opgenomen voor het vormen van een voorziening én daarbij 8 maal een apart rekening voor vrijval van betreffende voorziening. Welke van de rekeningen zijn relevant voor RGS MKB, al dan niet uitgebreid?

Tussenrekening voorraden 4x aanwezig (08-03-2023)
BSchTusTvr Tussenrekening voorraden, BVorTusTvr Tussenrekening voorraden, BVrdHanTus Tussenrekening voorraden, BVrdGehTus Tussenrekening voorraden. Waarom 4 maal aanwezig? Graag per tussenrekening een voorbeeld.

Export- en risico reserve onder natuurlijke personen (08-03-2023)
Onder Fiscale reserves is opgenomen BEivFirExp "Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen", BEivFirRis "Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen" en BEivFirTer "Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen". Graag nadere uitleg van deze rekeningen met elk een voorbeeldboeking.

Handelsgoederen onderweg en de juiste tussenrekeningen (25-02-2023)
Op niveau 4 is er de tussenrekening inkopen en op niveau 5 tussenrekening nog te ontvangen goederen en nog te ontvangen facturen. Waarbij deze laatste rekeningen toegewezen zijn aan Woningcorporaties. Wij vinden het logischer als deze laatste 2 rekeningen op niveau 4 aanwezig zijn en dan niet toegewezen aan woningcorporaties. Er is p.s.v.r. sprake van rekeningen en niet van mutaties.

Omslagcodes Onderhanden projecten in opdracht van derden verwijst van niveau 4 naar niveau 5 (24-02-2023)
De RGS BProOnp "Onderhanden projecten in opdracht van derden" kent een 7-tal grootboekrekeningen op niveau 4. Deze grootboekrekeningen op niveau 4 hebben elk een omslagcode naar rekeningen op niveau 5.

Dubbele RGS-code Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (17-02-2023)
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen is dubbel aanwezig.

Conversie 3.4 naar 3.5 binnen boekhoudplaza.nl (17-01-2023)
Dit zijn aandachtspunten, naar voren gekomen bij de conversie van RGS 3.4 naar RGS 3.5 in boekhoudplaza.nl.

VERVALLEN: Naam c.q. omschrijving RGS codes (13-01-2023)
RGS kent standaard een tweetal omschrijvingen per RGS-code, te weten een korte en lange omschrijving. Binnen de lange omschrijving wordt standaard de naam herhaald van de bovenliggende groep. Hoewel de korte naam in veel gevallen voldoet is deze soms niet verklarend genoeg. In die laatste gevallen kan dan de lange omschrijving weer uitkomst bieden.

Koppelingen tussen RGS en SBR rapportages (13-01-2023)
Afgelopen periode is software afgerond om de relatie tussen een aantal SBR rapportages en RGS leesbaar weer te geven voor gebruikers op het niveau van RGS MKB. Hiertoe was al eerder informatie vanuit de RGS Taxonomie beschikbaar gesteld via een JSON-tabel vanuit Logius/Belastingdienst. Deze JSON-tabel is ingelezen in relatie tot RGS MKB en zijn met name sorteerelementen toegevoegd om de leesbaar te vergroten.

RGS MKB niveau 4 hersteld en aangevuld (29-12-2022)
Op RGS niveau 4 (rekeningen) ontbreken een aantal grootboekrekeningen. Onderzoeksbureau GBNED heeft met medewerking van NOAB een inventarisatie gemaakt van RGS codes waarvan het bijzonder zinvol wordt geacht deze op te nemen op RGS niveau 4.

BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen WEL/NIET WONEN niveau 5 (24-12-2022)
De Tussenrekeningen salarissen (BVorTusTsa) in op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen ZONDER branche WONEN. Deze rekening kent een omslagcode (BSchTusTsa) Tussenrekening salarissen. Deze laatste rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen MET branche WONEN.

WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening en WONEN (24-12-2022)
De RGS code WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening kent GEEN branchecode (WONEN), maar wel de omslagcode WFbeRlsRil Rentelasten interne lening met WEL WONEN.

Omslagcodes en te betalen loonheffing, te betalen pensioenpremies en te betalen overige sociale fondsen (14-10-2022)
De RGS-code "Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen" (BSchBepLhe) kent een omslagcode (BVorVbkTvl). De RGS-codes "Te betalen pensioenpremies" (BSchOvsStp) en "Te betalen overige sociale fondsen" (BSchSalOsf) kennen beide geen omslagcode. Graag uitleg hierover.

BWS subsidies niet allemaal toegewezen aan Wonen (04-09-2022)
RGS kent 28 RGS codes die vallen onder BFvaSub "Te vorderen BWS-subsidies". BWS staat in dit verband voor "Besluit woninggebonden subsidies". Slechts 7 van deze RGS-codes zijn (in RGS 3.4) toegewezen aan de branche "Woningcorporaties". De andere 21 codes zijn algemeen toepasbaar. Dit is volgens ons niet juist.

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten) (04-09-2022)
Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

BTW rekeningen versus de BTW aangifte (03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.

RGS en deelnemingen (28-07-2022)
Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil (01-07-2022)
Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen (24-06-2022)
Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente verwijzen qua omslagcodes niet naar elkaar maar naar andere rekeningen (23-06-2022)
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente" en vice versa?

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig (23-06-2022)
Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen als onder BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten. Daarna ook nog eens aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing.

Pensioenpremies en pensioenuitkeringen en omslagcodes (22-06-2022)
Een viertal rekeningen op de balans met betrekking tot Pensioenpremies en pensioenuitkeringen bevatten de verkeerde of geen omslagcodes.

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening (17-06-2022)
T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten (15-06-2022)
RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)
Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)
Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5): BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5 BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)
In een aantal gevallen lijkt de branche aanduiding "Woningcorporaties" niet consistent doorgevoerd binnen RGS-codes.

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd (18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet.

Overige sociale lasten restant vakantiedagen (16-04-2022)
Codes onder “Overige sociale lasten” (WPerSolOss) op niveau 5 waren al toegewezen aan RGS-Wonen. Alleen de nieuw opgenomen code “Restant vakantiedagen” (WPerSolOssRvd) is niet toegewezen aan RGS-Wonen.

Spaarloonregeling liep t/m 2011, nog steeds actief in RGS (14-04-2022)
De RGS-code WPerLesTls (Saarloon) is in RGS aanwezig en actief. De spaarloonregeling liep t/m 2011. Betreffende rekening kan volgens ons als "niet actief" of zelfs "vervallen" aangemerkt worden.

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen (27-03-2022)
Fiscaal is het volgens ons niet toegestaan om af te schrijven over terreinen. In welke gevallen wordt dan wel op de rekening "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" geboekt? Afhankelijk van het antwoord zullen we deze rekening wel of niet aanwezig laten in RGS MKB.

RGS en Emballage (22-03-2022)
RGS bevat voor Emballage de gelijknamige voorraadgroep met daarbinnen een drietal rekeningen (voorraad, voorziening en herwaardering). Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de rekening Statiegeld. En ook uitgegeven emballage onder klanten is niet aanwezig. Voor het resultaat van afgekeurde emballage en niet retour gekomen emballage missen ook corresponderende RGS codes.

RGS en coöperaties (18-03-2022)
Binnen RGS zijn, grotendeels sinds RGS versie 3.3, enkele rekeningen opgenomen voor coöperaties. Over het gebruik van RGS voor coöperaties zijn nu enkele vragen voor de RGS beheergroep die we hier hebben verwoord.

RGS en filter afrekensystemen (09-03-2022)
RGS (3.4) bevat (net als vorige versies) filters. Zo is er een groep filters met de aanduiding "Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …" en daarbinnen onder andere de filter "Afrekensystemen". Wij gaan er vanuit dat er bedoeld wordt dat RGS-codes die binnen dit filter vallen (met de waarde "!") niet van toepassing zijn buiten gebruik van "Afrekensystemen".

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS? (05-03-2022)
Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals: - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling; - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa. Enz.

Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes (22-02-2022)
Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting (30-12-2021)
De BTW rekening "Voorheffing" is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting". De BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" is opgenomen op niveau 4. Wanneer gebruik je de ene en wanneer de andere rekening? Hier lijkt sprake van een dubbelloop. Graag uitleg en een boekingsvoorbeeld?

Koppelschema CBS ontbreekt (23-12-2021)
Het CBS vraagt informatie voor de productie-Jaarstatistiek uit op basis van RGS. Het koppelschema dat toont welke RGS-codes uitgevraagd worden voor de productie-jaarstatistiek is nog niet vrijgegeven aan de markt.

Kosten egalisatiereserve fiscaal niet meegenomen in onderverdeling EV (10-12-2021)
RGS kent onder eigen vermogen ook Overige kapitaalcomponenten voor o.a. Kosten egalisatiereserve fiscaal. (Telt mee voor eigen vermogen, maar niet in de onderverdeling bij de relatie met SBR).

WWvi - WWvi (41) Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen (08-12-2021)
De RGS-code heeft als Referentienummer 41.1? Waarom een punt en een 1? Volgorde loopt hiermee uit de pas. Tijdelijk WWvi even uitgezet in RGS MKB totdat hersteld.

WOvbSgb Bijdragen van donateurs. Omschrijving lang/kort wijkt af (04-12-2021)
De lange omschrijving van deze RGS-code luidt: Bijdragen van donateurs. De korte omschrijving van deze RGS-code luidt: Som van de (geworven) baten. Gevonden in RGS versie 3.3 van 8 december 2020 (Excel).