Boekhoudplaza.nl

Archief RGS Niet ready: openstaand en opgelost

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 112] berichten

Kosten van giften in de boekhouding (28-11-2023)
Bij Vennootschappen kan sprake zijn van giften in de boekhouding. Dit punt is, ons inziens terecht, ingebracht door AFAS.

RGS en verlegd binnenland en buitenland (18-11-2023)
RGS kent (in elk geval vanaf RGS 3.6) aparte BTW rekeningen voor BTW verlegd. Overeenkomstig de rubrieken 2a, 4a en 4b. Het gaat hier feitelijk om afname van goederen en/of diensten waarbij de BTW is verlegd naar de afnemer.

RGS en vereniging van eigenaren VvE (17-08-2023)
Vanuit RGS MKB is een jaarrekening samenstel voor Vereniging van Eigenaren (VvE) en een relatie gelegd met onderliggende RGS codes. Hier melden we enkele aandachtspunten in relatie tot standaard RGS. Verder horen we graag uit de praktijk of deze indeling van de jaarrekening voor een VvE juist en volledig is.

BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen (31-07-2023)
Betreft het wel/niet apart boeken op rekeningen binnen de groep BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen.

Vragen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving - RJ (25-07-2023)
De RJ richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn een welkome aanvulling als kennisbron voor RGS MKB. Af en toe zijn er vragen in relatie over de RJ richtlijnen in relatie tot de implementatie van RGS. Enkele van deze vragen aan de RJ zijn hieronder gebundeld. Eventuele antwoorden vanuit de RJ worden dan ook gemeld.

Jaarrekening en organisaties zonder winststreven (OZW) en Leden (15-07-2023)
In relatie tot de Jaarrekening OZW is Ledenbetalingen toegevoegd in RGS 3.3 op een andere plaats dan mogelijk verwacht. Uitleg van de RGS beheergroep lijkt nodig.

Jaarrekening en Fondswervende organisaties model klein (14-07-2023)
Jaarrekening Fondswervende organisaties klein (en groot) uit de NL Taxonomie ontbreekt in de RGS Taxonomie volgens ons. Terwijl er wel rekeningen voor deze organisaties zijn opgenomen in RGS door de RGS beheergroep (versie 3.3 2020). Ook ontbreken RGS codes die wel in de jaarrekening en/of toelichting staan, ook volgens de RJK.

RGS en jaarrekeningmodellen voor verengingen en stichtingen (10-07-2023)
We hebben begrepen dat modellen voor de jaarrekening opgenomen zijn in de Nederlandse Taxonomie (NL Taxonomie) onder verantwoordelijkheid van de KVK. Waarbij de RJ zorgdraagt voor een verwijzing naar relevante wetgeving per post.

Relatie RGS en Winstaangifte IB (28-06-2023)
Op 26 juni 2023 is de relatie tussen RGS en de Winstaangifte IB opgeleverd in de vorm van een rapportage. Dit heeft tevens geleid tot enkele vragen en opmerkingen over deze relatie aan de Belastingdienst.

RGS MKB Final V1: nieuwe RGS codes en mutaties ter beoordeling (12-06-2023)
Voor de doelgroep MKB wordt al een tijd gewerkt aan een werkbare subset van het omvangrijke RGS onder de noemer RGS MKB. Bij de laatste loodjes horen ook enkele nieuwe RGS codes en mutaties op bestaande RGS codes. Uitgewerkt in een tweetal overzichten. Met het verzoek aan alle betrokkenen deze overzichten te beoordelen en reacties te melden.

Overlopende activa en passiva herstellen binnen RGS (04-06-2023)
Overlopende activa en passiva. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Vandaar nu een uitgewerkt voorstel tot herstel.

Ontbrekende uitleg RGS-codes nog niet in gebruik door RGS MKB (06-05-2023)
Op 30 maart 2023 is het voorstel "Hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard" uitgebracht. Met onder andere het verzoek aan de staande SBR organisatie om uitleg te geven, zoveel mogelijk met toelichting en boekingsvoorbeelden, over de op dit moment niet door RGS MKB gebruikte standaard RGS-codes op niveau 4.

Pensioen en oudedagsvoorziening: enkele aandachtspunten obv nieuwe Wiki (05-05-2023)
Vandaag (5-5-2023) is de Wiki "RGS Pensioen en Oudedagsvoorziening in de boekhouding" opgeleverd. Met name gericht op het MKB. Dat levert tot enkele aandachtspunten die we hier noemen.

Aangeleverde RGS rekeningen CBS Productie jaarstatistiek versus RGS MKB (04-04-2023)
Het CBS ontvangt voor de Productie jaarstatistiek grootboeksaldi op basis van RGS. Er is nu door het CBS een overzicht gemaakt van RGS codes die minimaal 10 maal zijn aangeleverd en nog niet voorkwamen in RGS MKB. Het gaat hierbij uitsluitend om Winst- en verliesrekeningen. Het gaat om totaal 20 RGS codes. Een waardevol overzicht om RGS MKB verder te verbeteren.

Herwaardering vastgoedbelegging. W&V voor ongerealiseerd resultaat (28-03-2023)
Bij de herwaardering van een vastgoedbelegging is sprake van een uitgebreide boekingen die we hebben uitgewerkt met inbreng van een deskundige financial controller. Dit begint met een cumulatieve herwaardering op de balans die meteen op de W&V wordt geboekt als "ongerealiseerd resultaat". In dit geval dit geval dus ongerealiseerd resultaat herwaardering vastgoedbelegging. Maar welke W&V-rekening hoor hier dan bij?

Waarop boeken we werkkleding en opleiding c.q. cursus ZZPer (28-03-2023)
Een ZZP'er kan te maken hebben met opleiding c.q. cursuskosten. En met werkkleding voor bijvoorbeeld de beveiligingsbranche, horeca en bouw. De vraag is nu welke RGS codes gebruikt kunnen worden voor deze 2 zaken. Kan dit onder de bestaande rekeningen "werkkleding" en "opleidingskosten" die vallen over 'Overige personeel gerelateerde kosten" of moet dit elders opgenomen worden in RGS?

Decimaal rekeningschema RGS MKB: LET OP DE LAATSTE WIJZIGINGEN (24-03-2023)
RGS MKB kent sinds januari 2023 een decimaal rekeningschema. De bedoeling is dit rekeningschema in de loop van 2023 zodanig te fixeren dat er geen codes gewijzigd gaan worden. Zodat dus sprake is van een rekeningnummer als uniek bestempeld kan worden. Uiteraard naast de al bestaande RGS referentiecode. LET DAAROM DE KOMENDE MAANDEN NOG EVEN GOED OP EVENTUELE MUTATIES VAN HET NIEUWE RGS REKENINGNUMMER ALS JE DAAR GEBRUIK VAN WILT MAKEN.

Grond- en hulpstoffen en halffabrikaten binnenland buitenland (17-03-2023)
RGS kent rekeningen voor kostprijs verkopen. Alleen voor grond- en hulpstoffen is dat gesplitst naar ingekocht binnenland en buitenland. De logica daarachter is niet vermeld. Wij adviseren de splitsing binnenland / buitenland achterwege te laten. Elders is al de vraag gesteld of dezelfde rekeningen voor halffabrikaten wel terecht zijn.

Reiskostenvergoeding belast en onbelast: hoe zit dat in RGS (08-03-2023)
Al dan niet vanuit de salarisadministratie kennen we standaard de rekeningen "Reiskostenvergoeding belasting" en "Reiskostenvergoeding" onbelast. Hoe zit dat eigenlijk in RGS met het registreren van reiskostenvergoedingen en kan dat beter?

Voorzieningen en openstaande punten (08-03-2023)
In maart 2023 is de Wiki "RGS en Voorzieningen in de boekhouding" samengesteld. Daar is een tabel opgenomen met voorzieningen binnen RGS (niveau 4 - grootboekrekeningen). Dat heeft geleid tot enkele vragen en opmerkingen. We verwijzen daarvoor naar betreffende Wiki.

Tussenrekening voorraden 4x aanwezig (08-03-2023)
BSchTusTvr Tussenrekening voorraden, BVorTusTvr Tussenrekening voorraden, BVrdHanTus Tussenrekening voorraden, BVrdGehTus Tussenrekening voorraden. Waarom 4 maal aanwezig? Graag per tussenrekening een voorbeeld.

Export- en risico reserve onder natuurlijke personen (08-03-2023)
Onder Fiscale reserves is opgenomen BEivFirExp "Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen", BEivFirRis "Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen" en BEivFirTer "Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen". Graag nadere uitleg van deze rekeningen met elk een voorbeeldboeking.

Onderhanden projecten - meerdere punten (24-02-2023)
Als we kijken naar de inrichting van het Referentie Grootboekschema (RGS) zien we dat bij RGS 3.4 (2021) de volgende uitbreidingen zijn doorgevoerd onder leiding van de NBA (RGS beheergroep en RGS expertgroep) en toezicht van het SBR programma waarin o.a. NBA, SRA en de Belastingdienst deelnemen.

Dubbele RGS-code Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (17-02-2023)
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen is dubbel aanwezig.

Conversie 3.4 naar 3.5 binnen boekhoudplaza.nl (17-01-2023)
Dit zijn aandachtspunten, naar voren gekomen bij de conversie van RGS 3.4 naar RGS 3.5 in boekhoudplaza.nl.

VERVALLEN: Naam c.q. omschrijving RGS codes (13-01-2023)
RGS kent standaard een tweetal omschrijvingen per RGS-code, te weten een korte en lange omschrijving. Binnen de lange omschrijving wordt standaard de naam herhaald van de bovenliggende groep. Hoewel de korte naam in veel gevallen voldoet is deze soms niet verklarend genoeg. In die laatste gevallen kan dan de lange omschrijving weer uitkomst bieden.

Koppelingen tussen RGS en SBR rapportages (13-01-2023)
Afgelopen periode is software afgerond om de relatie tussen een aantal SBR rapportages en RGS leesbaar weer te geven voor gebruikers op het niveau van RGS MKB. Hiertoe was al eerder informatie vanuit de RGS Taxonomie beschikbaar gesteld via een JSON-tabel vanuit Logius/Belastingdienst. Deze JSON-tabel is ingelezen in relatie tot RGS MKB en zijn met name sorteerelementen toegevoegd om de leesbaar te vergroten.

RGS MKB niveau 4 hersteld en aangevuld (29-12-2022)
Op RGS niveau 4 (rekeningen) ontbreken een aantal grootboekrekeningen. Onderzoeksbureau GBNED heeft met medewerking van NOAB een inventarisatie gemaakt van RGS codes waarvan het bijzonder zinvol wordt geacht deze op te nemen op RGS niveau 4.

BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen WEL/NIET WONEN niveau 5 (24-12-2022)
De Tussenrekeningen salarissen (BVorTusTsa) in op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen ZONDER branche WONEN. Deze rekening kent een omslagcode (BSchTusTsa) Tussenrekening salarissen. Deze laatste rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen MET branche WONEN.

WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening en WONEN (24-12-2022)
De RGS code WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening kent GEEN branchecode (WONEN), maar wel de omslagcode WFbeRlsRil Rentelasten interne lening met WEL WONEN.

Omslagcodes en te betalen loonheffing, pensioen en sociale fondsen (14-10-2022)
De RGS-code "Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen" (BSchBepLhe) kent een omslagcode (BVorVbkTvl). De RGS-codes "Te betalen pensioenpremies" (BSchOvsStp) en "Te betalen overige sociale fondsen" (BSchSalOsf) kennen beide geen omslagcode. Graag uitleg hierover.

BWS subsidies niet allemaal toegewezen aan Wonen (04-09-2022)
RGS kent 28 RGS codes die vallen onder BFvaSub "Te vorderen BWS-subsidies". BWS staat in dit verband voor "Besluit woninggebonden subsidies". Slechts 7 van deze RGS-codes zijn (in RGS 3.4) toegewezen aan de branche "Woningcorporaties". De andere 21 codes zijn algemeen toepasbaar. Dit is volgens ons niet juist.

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten) (04-09-2022)
Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

BTW rekeningen versus de BTW aangifte (03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.

RGS en deelnemingen (28-07-2022)
Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil (01-07-2022)
Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Branchespecifieke RGS uitbreiding: hoe hiermee om te gaan (30-06-2022)
In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Een voorbeeld hiervan is de Woningcorporatiesector waarvoor RGS is uitgebreid met een aantal mutaties, rekeningen en zelfs rekeninggroepen. Bij elkaar meer dan 500 RGS-codes (bij alleen al de overgang van RGS 3.0 naar 3.1). Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt.

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen (24-06-2022)
Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente en omslagcodes (23-06-2022)
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente" en vice versa?

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig (23-06-2022)
Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen als onder BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten. Daarna ook nog eens aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing.

Pensioenpremies en pensioenuitkeringen en omslagcodes (22-06-2022)
Een viertal rekeningen op de balans met betrekking tot Pensioenpremies en pensioenuitkeringen bevatten de verkeerde of geen omslagcodes.

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening (17-06-2022)
T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten (15-06-2022)
RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)
Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)
Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5): BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5 BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)
In een aantal gevallen lijkt de branche aanduiding "Woningcorporaties" niet consistent doorgevoerd binnen RGS-codes.

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd (18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet.

Overige sociale lasten restant vakantiedagen (16-04-2022)
Codes onder “Overige sociale lasten” (WPerSolOss) op niveau 5 waren al toegewezen aan RGS-Wonen. Alleen de nieuw opgenomen code “Restant vakantiedagen” (WPerSolOssRvd) is niet toegewezen aan RGS-Wonen.