Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 1487 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J+ J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2     J J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2     J+ N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J+ J+ N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2     J J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2     J J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2     J J J J N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2     J J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2     J+ J+ N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     J+ J+ N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     J+ J+ N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2     J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J+ J+ N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J J J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     J+ J+ N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 D J N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 C J N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen PASSIEF 101030 4 D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 D J J N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 D N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 D J J N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 D J+ J+ N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J+ J J J N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 D J J N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3     N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 D N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3     J+ N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 D J+ N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 D N.v.t.
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C J+ N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D J+ N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 D N.v.t.
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020 4 C J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030 4 D J J N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3     J J J J N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties 210015 4 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties 210020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 210030 4 D J J N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3     J+ N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 D J+ N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 4 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 C J+ N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen 211030 4 D J+ N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3     J+ N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen 212010 4 D J+ N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen 212015 4 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 C J+ N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 D J+ N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3     J J J J N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen 213010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 4 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030 4 D J J N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3     J J J J N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 4 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030 4 D J J N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3     J J J J N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris 215010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris 215015 4 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 D J J N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3     J+ N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010 4 D J+ N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 4 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020 4 C N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030 4 D N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 4 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120 4 C N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130 4 D N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3     J+ J+ N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 D J+ J+ N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 4 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 C J+ J+ N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3     J+ N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010 4 D J+ N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020 4 C N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D J+ N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3     J+ N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020 4 D J+ N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030 4 C N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040 4 D J+ N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen 303010 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige deelnemingen 303020 4 C N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 304020 4 C N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) 304030 4 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3     J+ N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D J+ N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306020 4 C N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306030 4 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3     J+ N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010 4 D J+ N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 C N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3     J J J N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D J J N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D J+ N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D J N.v.t.
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 4 C J J N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 C N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 C J+ N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 C N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 C N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 C J N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 C J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 C N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 C N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3     J J N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D J J N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3     J+ N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerde effecten 401010 4 D J+ N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten 401020 4 D J+ N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3     J+ J+ N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerde effecten 402010 4 D J+ J+ N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 D J+ J+ N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3     J+ J+ N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerde effecten 403010 4 D J+ J+ N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten 403020 4 D J+ J+ N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3     N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3     N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerde effecten 405010 4 D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet-beursgenoteerde effecten 405020 4 D N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3     J N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen aandelenkapitaal 501010 4 C J N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 C J+ N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 C J+ N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 C J+ N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 C J+ N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 C J+ N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 C J+ N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3     J N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve agio 502010 4 C J N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3     J J N.v.t.
BEivHerHew - Herwaardering herwaarderingsreserves 503010 4 C J J N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3     J J N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves 504010 4 C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C J+ N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 C J N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 C J J N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 C J+ J+ N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen 504080 4 C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3     J+ J+ N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3     J N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves 505020 4 C J N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve statutaire reserves 505030 4 C J+ J+ N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3     J J N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 C J N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 C J J N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 C J N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3     J J J J N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst 506010 4 C J J N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 C J J J J N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3     J N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen 507020 4 C J N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3     N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 C N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3     N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden aandeel van derden 508010 4 C N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3     J J N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509010 4 C J J N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 C J J N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 D J J N.v.t.
BEivKapPoc - Privé-onttrekking contanten 509041 4 D J J N.v.t.
BEivKapPng - Privé-onttrekking in natura en goederen 509042 4 D J J N.v.t.
BEivKapPbe - Privé-belastingen 509043 4 D J J N.v.t.
BEivKapPpr - Privé-premies 509044 4 D J J N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3     J N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal eigen vermogen 509050 4 C J N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal eigen vermogen 509060 4 C J N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 4 C J N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3     J+ N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal eigen vermogen 509070 4 C J+ N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3     J N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) 509080 4 C N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3     J N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509110 4 C J N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 C J N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 D J N.v.t.
BEivKa2Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 2 509150 4 D J N.v.t.
BEivKa2Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 509160 4 D J N.v.t.
BEivKa2Pbe - Privé-belastingen firmant 2 509170 4 D J N.v.t.
BEivKa2Ppr - Privé-premies firmant 2 509180 4 D J N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3     J N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509210 4 C J N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 C J N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 D J N.v.t.
BEivKa3Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 3 509250 4 D J N.v.t.
BEivKa3Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 509260 4 D J N.v.t.
BEivKa3Pbe - Privé-belastingen firmant 3 509270 4 D J N.v.t.
BEivKa3Ppr - Privé-premies firmant 3 509280 4 D J N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3     J N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509310 4 C J N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 C J N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 D J N.v.t.
BEivKa4Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 4 509350 4 D J N.v.t.
BEivKa4Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 509360 4 D J N.v.t.
BEivKa4Pbe - Privé-belastingen firmant 4 509370 4 D J N.v.t.
BEivKa4Ppr - Privé-premies firmant 4 509380 4 D J N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3     J N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509410 4 C J N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 C J N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 D J N.v.t.
BEivKa5Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 5 509450 4 D J N.v.t.
BEivKa5Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 509460 4 D J N.v.t.
BEivKa5Pbe - Privé-belastingen firmant 5 509470 4 D J N.v.t.
BEivKa5Ppr - Privé-premies firmant 5 509480 4 D J N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3     J+ J J J N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510010 4 C J+ J+ N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen 510020 4 C J+ J J J N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510030 4 C N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen PASSIEF 510040 4 C N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) 510050 4 C J N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510060 4 C N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510070 4 C N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510080 4 C J+ J+ N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510090 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3     N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer voorziening voor pensioenen 701010 4 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3     J+ J+ N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen 702010 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen 704020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 C N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 C N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 C N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3     J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden (langlopend) 801000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend) 801010 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) 801020 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen (langlopend) 802000 3     J+ N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend) 802010 4 C J+ N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 802020 4 D J+ N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) 803000 3     J+ N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803010 4 C J+ N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803020 4 D J+ N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen (langlopend) 804000 3     J+ J J J N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) 804010 4 C J+ J J J N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) 804020 4 D J+ J J J N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken (langlopend) 805000 3     J J J J N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 4 C J+ J J J N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015 4 D J+ J J J N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 C N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 D N.v.t.
BLasSakLvl - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030 4 C J J J J N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805035 4 D J J J J N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805040 4 C N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805045 4 D N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806009 3     J+ N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806010 4 C J+ N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015 4 D J+ N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806019 3     J+ N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020 4 C J+ N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806025 4 D J+ N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806029 3     J+ J+ N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806030 4 C J+ J+ N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806035 4 D J+ J+ N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806039 3     N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 C N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 4 D N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806044 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSuhSuh - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSuhSuc - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806049 3     J J J N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 C J J J N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 4 D J J J N.v.t.
BLasVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806059 3     N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806060 4 C N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806061 4 D N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806069 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSalSac - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques (langlopend) 806079 3     N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 C N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 4 D N.v.t.
BLasOls Overige schulden (Langlopend) 806129 3     J J J J N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 C J J J J N.v.t.
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 D J J J J N.v.t.
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend) 806137 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 4 D N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3     J+ N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806149 4 C J+ N.v.t.
BLasOvp Overlopende passiva (Langlopend) 806170 3     N.v.t.
BLasOvpOvp - Hoofdsom overlopende passiva (langlopend) 806171 4 C N.v.t.
BLasOvpOva - Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 4 D N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 3     J+ N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 4 C J+ N.v.t.
BLasParCla - Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 4 D J+ N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3     J J J J N.v.t.
BLimKasKas - Kas kasmiddelen 1001010 4 D J J J J N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas kasmiddelen 1001020 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3     J J J J N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen 1002010 4 BSchSakRba D J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen 1002011 4 BSchSakRbb D J J J J N.v.t.
BLimBanRbc - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen 1002012 4 BSchSakRbc D J J J N.v.t.
BLimBanRbd - Rekening-courant bank - Naam C - tegoeden op bankgirorekeningen 1002013 4 BSchSakRbd D J J J N.v.t.
BLimBanRbe - Rekening-courant bank - Naam D - tegoeden op bankgirorekeningen 1002014 4 BSchSakRbe D J+ J+ J+ N.v.t.
BLimBanRbf - Rekening-courant bank - Naam E - tegoeden op bankgirorekeningen 1002015 4 BSchSakRbf D J+ J+ J+ N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002020 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002030 4 D J J J J N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002040 4 D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002050 4 D J J J J N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002060 4 D J J N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 D J J J N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3     J J J J N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg kruisposten 1003010 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 D J+ J+ J J N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen kruisposten 1003020 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening kruisposten 1003030 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques kruisposten 1003040 4 D N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3     J J J J N.v.t.
BVorDebHad - Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 D J J J J N.v.t.
BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 D J+ N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 C J J N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 D J J J J N.v.t.
BVorVbkTvo - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen 1102010 4 BSchBepBtw D J J J J N.v.t.
BVorVbkEob - Terug te vorderen EU omzetbelasting 1102015 4 BSchBepEob D J J J J N.v.t.
BVorVbkTvl - Terug te vorderen Loonheffing vorderingen uit hoofde van belastingen 1102020 4 BSchBepLhe D J J J N.v.t.
BVorVbkTvv - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen 1102030 4 BSchBepVpb D J J N.v.t.
BVorVbkTtv - Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen 1102040 4 BSchBepTdb D J N.v.t.
BVorVbkInd - Ingehouden dividendbelasting VERVALLEN 1102050 4 D N.v.t.
BVorVbkTtb - Terug te vorderen overige belastingen vorderingen uit hoofde van belastingen 1102060 4 BSchBepOvbOvb D J J J J N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3     J J J J N.v.t.
BVorOvrLvb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) 1103005 4 D J J N.v.t.
BVorOvrLvc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen overige vorderingen (kortlopend) 1103006 4 D J+ N.v.t.
BVorOvrWbs - Waarborgsommen overige vorderingen 1103010 4 D J J J J N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3     J J J J N.v.t.
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies 1103040 4 D J J J J N.v.t.
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies 1103050 4 D J J J N.v.t.
BVorTskTvs - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies 1103060 4 D J J J J N.v.t.
BVorOvrTvr - Te vorderen rente lening 1103070 4 D N.v.t.
BVorOvrTvo - Te vorderen overige rente 1103080 4 D N.v.t.
BVorOvrVrb - Vooruitbetalingen 1103090 4 D J J J J N.v.t.
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3     J+ N.v.t.
BVorVogVr1 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 BSchSagSg1 D J+ N.v.t.
BVorVogVr2 - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 BSchSagSg2 D N.v.t.
BVorVogVr3 - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 BSchSagSg3 D N.v.t.
BVorVogVr4 - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 BSchSagSg4 D N.v.t.
BVorVogVr5 - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 BSchSagSg5 D N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3     J+ N.v.t.
BVorVovVr1 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 BSchSaoSo1 D J+ N.v.t.
BVorVovVr2 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 BSchSaoSo2 D N.v.t.
BVorVovVr3 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 BSchSaoSo3 D N.v.t.
BVorVovVr4 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 BSchSaoSo4 D N.v.t.
BVorVovVr5 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 BSchSaoSo5 D N.v.t.
BVorVovVo1 - Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 1103115 4 D N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3     J+ J+ N.v.t.
BVorVopVr1 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) 1103120 4 BSchSapSp1 D J+ J+ N.v.t.
BVorVopVr2 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) 1103121 4 BSchSapSp2 D N.v.t.
BVorVopVr3 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) 1103122 4 BSchSapSp3 D N.v.t.
BVorVopVr4 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) 1103123 4 BSchSapSp4 D N.v.t.
BVorVopVr5 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) 1103124 4 BSchSapSp5 D N.v.t.
BVorVopVo1 - Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1103125 4 D N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3     J N.v.t.
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103130 4 D J N.v.t.
BVorVaoVuh - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103135 4 D N.v.t.
BVorOvrRcb - Rekening-courant bestuurders overige vorderingen (kortlopend) 1103140 4 BSchOvsRcb D J J N.v.t.
BVorOvrRcc - Rekening-courant commissarissen overige vorderingen (kortlopend) 1103141 4 BSchOvsRcc D N.v.t.
BVorOvrRco - Rekening-courant overigen (kortlopend) 1103142 4 BSchOvsRco D N.v.t.
BVorOvrRca - Rekening-courant aandeelhouders (kortlopend) 1103143 4 BSchOvsSaa D J N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3     J J J N.v.t.
BVorVpkTto - Terug te ontvangen pensioenpremies vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103150 4 BSchOvsStp D J J J N.v.t.
BVorVpkTop - Te ontvangen pensioenuitkeringen vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103155 4 BSchStzPen D N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3     J J J J N.v.t.
BVorVbkVbk - Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103160 4 D J+ J J J N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3     J+ J+ N.v.t.
BVorLbvBlk - Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 D J+ J+ N.v.t.
BVorLbvCba - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103171 4 D N.v.t.
BVorLbvCfo - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103172 4 D J+ J+ N.v.t.
BVorOvrLek - Ledenrekeningen overige vorderingen 1103180 4 D N.v.t.
BVorOvrOvk - Overige vorderingen overige vorderingen 1103190 4 BSchOvsOvs D J J J J N.v.t.
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 3     J N.v.t.
BVorVlcLi1 - Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 4 BSchSlcLi1 D J N.v.t.
BVorVlcLi2 - Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 4 BSchSlcLi2 D J N.v.t.
BVorVlcLi3 - Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 4 BSchSlcLi3 D J N.v.t.
BVorVlcLi4 - Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 4 BSchSlcLi4 D J N.v.t.
BVorVlcLi5 - Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 4 BSchSlcLi5 D J N.v.t.
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103390 4 D J J J N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3     J J J J N.v.t.
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa 1104010 4 D J J J J N.v.t.
BVorOvaVbs - Vooruitverzonden op bestellingen overlopende activa 1104020 4 D N.v.t.
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa 1104030 4 D J J J J N.v.t.
BVorOvaTor - Te ontvangen rente overlopende activa 1104040 4 BSchOpaTbr D J+ J J J N.v.t.
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente overlopende activa 1104050 4 BSchOpaVor D J J J N.v.t.
BVorOvaOoa - Overige overlopende activa overlopende activa 1104060 4 BSchOpaOop D J J J J N.v.t.
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties 1104070 4 BSchOpaNom D N.v.t.
BVorOvaNtp - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde provisies 1104080 4 BSchOpaNpr D J+ J J J N.v.t.
BVorOvaNos - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde servicekosten 1104085 4 BSchOpaNbs D J J J N.v.t.
BVorOvaNth - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde huren 1104090 4 BSchOpaNbh D J+ J+ J+ N.v.t.
BVorOvaNtr - Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 D N.v.t.
BVorOvaNov - Nog te ontvangen / vooruitbetaalde vergoedingen 1104100 4 BSchOpaNve D J J J J N.v.t.