Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 318 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
B BALANS 0 1      
W WINST- EN VERLIESREKENING 0 1      
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3 A.K     Wonen
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z     N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L     Wonen
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     N.v.t.
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 B.Q     Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 B.S     Agrarisch
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     N.v.t.
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 B.X     Wonen
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2 C     Wonen
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 C.A     Wonen
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie (Daeb) 205000 3 C.B     Wonen
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3 C.C     Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3 C.D     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A     N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B     N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C     N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D     N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E     N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 D.F     N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D.G     N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3 D.H     N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D.I     N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D.J     Wonen
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D.K     N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D.L     N.v.t.
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D.M     Wonen
BVrd Voorraden 30 2 E     N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 E.A     N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 E.B     N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 E.C     N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3 E.D     N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 E.E     N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 E.F     N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3 E.G     N.v.t.
BVrdVas Vastgoed 3104000 3 E.H     Wonen
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 E.I     Agrarisch
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 E.J     N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     N.v.t.
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 F.A     N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2 G     N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 G.A     N.v.t.
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3 G.B     N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 G.C     N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3 G.D     N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 G.F     N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 G.G     N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 G.H     N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3 G.I     N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3 G.J     N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 G.K     N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 G.L     N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 G.M     N.v.t.
BVorOvh Overheid 1104105 3 G.N     Wonen
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3 H.A     N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 H.B     N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 H.C     N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 H.D     N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 H.E     N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3 H.F     N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 I.A     N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 I.B     N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 I.C     N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 J.A     N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting en vereniging 509049 3 J.B     N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 J.C     N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 J.D     N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 J.E     N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 J.F     N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 J.G     N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 J.H     N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 J.I     N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 J.J     N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 J.K     N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 J.L     N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 J.M     N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 J.N     N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 J.O     N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 J.P     N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 J.Q     N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 J.X     N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 J.Y     N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 J.Z     N.v.t.
BEga Egalisatierekening 6 2 J.Z.B     Wonen
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3 J.Z.B010     Wonen
BVrz Voorzieningen 7 2 K     N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3 K.A     N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3 K.B     N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3 K.C     N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3 K.D     N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 L.A     N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 L.B     N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 L.C     N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 L.D     N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 L.E     N.v.t.
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 L.F     N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 L.G     N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 L.H     N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 L.I     N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 L.J     N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 L.K     N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 L.L     N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 L.M     N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 L.N     N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 L.O     N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149 3 L.P     N.v.t.
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3 L.S     Wonen
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806109 3 L.T     N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 L.U     N.v.t.
BLasOvp Overlopende passiva 806139 3 L.V     N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 M.A     N.v.t.
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3 M.A.F     Wonen
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 M.B     N.v.t.
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035 3 M.C     N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 M.D     N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 M.E     N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 M.F     N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 M.G     N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 M.H     N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 M.I     N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 M.J     N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 M.K     N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 M.L     N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 M.M     N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 M.N     N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 M.O     N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 M.P     N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 M.Q     N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 M.R     N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 M.S     N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 M.T     N.v.t.
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3 M.U     Wonen
WOmz Netto-omzet 80 2 O     N.v.t.
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3 O.A     N.v.t.
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 3 O.B     N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3 O.C     N.v.t.
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 O.D     Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 O.E     Agrarisch
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3 O.F     N.v.t.
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3 O.G     N.v.t.
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 8006000 3 O.H     N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3 O.I     N.v.t.
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2 O.J     Wonen
WRevHuo Huuropbrengsten 8010000 3 O.J.A     Wonen
WRevOsc Opbrengsten servicecontracten 8011000 3 O.J.B     Wonen
WRevLsc Lasten servicecontracten 8012000 3 O.J.C     Wonen
WRevOhb Overheidsbijdragen 8013000 3 O.J.D     Wonen
WRevLvb Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014000 3 O.J.E     Wonen
WRevLoa Lasten onderhoudsactiviteiten 8015000 3 O.J.F     Wonen
WRevOol Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016000 3 O.J.G     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2 O.K     Wonen
WRviOvo Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020000 3 O.K.A     Wonen
WRviUvv Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021000 3 O.K.B     Wonen
WRviTok Toegerekende organisatiekosten 8022000 3 O.K.C     Wonen
WRviTfk Toegerekende financieringskosten 8023000 3 O.K.D     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2 O.L     Wonen
WRgrOvp Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030000 3 O.L.A     Wonen
WRgrTok Toegerekende organisatiekosten 8031000 3 O.L.B     Wonen
WRgrRvb Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032000 3 O.L.C     Wonen
WRgrDkv Directe kosten inzake verkoop vastgoedportefeuille 8033000 3 O.L.D     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2 O.M     Wonen
WWvvOwv Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8040000 3 O.M.A     Wonen
WWvvNwp Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 8041000 3 O.M.B     Wonen
WWvvNwv Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 8042000 3 O.M.C     Wonen
WWvvNwb Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 8043000 3 O.M.D     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2 O.N     N.v.t.
WNoaOoa Opbrengsten overige activiteiten 8050000 3 O.N.A     Wonen
WNoaKoa Kosten overige activiteiten 8051000 3 O.N.B     N.v.t.
WOok Overige organisatiekosten 44 2 O.O     Wonen
WOokOok Overige organisatiekosten 4400000 3 O.O.A     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2 O.P     Wonen
WKolKol Kosten omtrent leefbaarheid 8060000 3 O.P.A     Wonen
WWiv Wijziging voorraden 81 2 P     N.v.t.
WWivWgp Wijziging in voorraden gereed product 8101000 3 P.A     N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3 P.B     N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3 P.C     N.v.t.
WWivGpv Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104000 3 P.D     N.v.t.
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 P.E     Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 P.F     Agrarisch
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2 Q     N.v.t.
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen 7001000 3 Q.A     N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 3 Q.B     N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 3 Q.C     N.v.t.
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3 Q.D     Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3 Q.E     Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3 Q.F     Agrarisch
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3 Q.G     N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 3 Q.H     N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 3 Q.I     N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 3 Q.J     N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3 Q.K     N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3 Q.L     N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3 Q.M     N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3 Q.N     N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3 Q.O     N.v.t.
WKprPrd Privé-gebruik diensten 7013000 3 Q.P     N.v.t.
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200000 3 Q.Q     N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2 R     N.v.t.
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3 R.A     N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3 R.B     N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8214000 3 R.C     N.v.t.
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 8203000 3 R.D     N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3 R.E     N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3 R.F     N.v.t.
WOvbHuo Huurontvangsten 8208000 3 R.G     Wonen
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3 R.H     N.v.t.
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 8211000 3 R.I     N.v.t.
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210000 3 R.J     Wonen
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3 R.K     N.v.t.
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 8201000 3 R.L     N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3 R.M     N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3 R.N     N.v.t.
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 8206000 3 R.O     N.v.t.
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000 3 R.O.C     N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2 S     N.v.t.
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3 S.A     N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3 S.B     N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3 S.C     N.v.t.
WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4004008 3 S.D     N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2 T     N.v.t.
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3 T.A     N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3 T.B     N.v.t.
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3 T.C     Wonen
WAfsRvi Boekresultaat op immateriële vaste activa 4105000 3 T.D     N.v.t.
WAfsRvm Boekresultaat op materiële vaste activa 4106000 3 T.E     N.v.t.
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3 T.F     Wonen
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3 T.G     N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2 U     Wonen
WWviWvi Waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103000 3 U.A     N.v.t.
WWviWvm Waardeveranderingen van materiële vaste activa 4104000 3 U.B     N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3 U.C     Wonen
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2 V     N.v.t.
WBwvObw Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4106009 3 V.A     N.v.t.
WBwvGwb Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106200 3 V.B     N.v.t.
WBwvNwb Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106300 3 V.C     N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2 W     N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3 W.A     N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3 W.B     N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3 W.C     N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3 W.D     N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3 W.E     N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3 W.F     N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3 W.G     N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3 W.H     N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3 W.I     N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3 W.J     N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3 W.K     N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3 W.L     N.v.t.
WBedKof Kosten fondsenwerving 4211000 3 W.N     N.v.t.
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3 W.O     N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3 W.P     N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3 W.Q     N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3 W.R     N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2 X     N.v.t.
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 X.A     N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2 Y     N.v.t.
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3 Y.A     N.v.t.
WVheVei Vrijval egalisatierekening IPR 8302000 3 Y.B     N.v.t.
WVheVoe Vrijval overige egalisatierekeningen 8303000 3 Y.C     N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2 Z     N.v.t.
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3 Z.01     N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2 Z.02     N.v.t.
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3 Z.02.A     N.v.t.
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3 Z.02.B     N.v.t.
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3 Z.02.C     N.v.t.
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3 Z.02.D     N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3 Z.02.E     N.v.t.
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 8409000 3 Z.02.F     N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3 Z.02.G     N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3 Z.02.H     N.v.t.
WFbeDer Derivaten 8500000 3 Z.02.I     N.v.t.
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3 Z.02.J     N.v.t.
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 3 Z.02.K     N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3 Z.02.L     N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3 Z.02.M     N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3 Z.02.N     N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3 Z.02.O     N.v.t.
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 3 Z.02.P     N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3 Z.02.Q     N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3 Z.02.R     N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3 Z.02.S     N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3 Z.02.T     N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3 Z.02.U     N.v.t.
WBel Belastingen 60 2 Z.03     N.v.t.
WBelBgr Belastingen over de winst of het verlies 9101000 3 Z.03.A     N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies 84 2 Z.04     N.v.t.
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3 Z.04.A     N.v.t.
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling 8420000 3 Z.04.B     N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2 Z.05     N.v.t.
WAadRav Resultaat aandeel van derden 9001000 3 Z.05.A     N.v.t.
WNer Nettoresultaat na belastingen 90 2 Z.06     N.v.t.
WNerNew Nettoresultaat na belastingen 9999000 3 Z.06.A     N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2 Z.07     N.v.t.
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104000 3 Z.07.A     N.v.t.