Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)

Over de nieuwe regeling EU-regeling btw e-commerce (1-7-2021) meldt de Belastingdienst onder meer het volgende: "bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier centraal, met de 'Unieregeling' (van de EU btw-richtlijn e-commerce).via het éénloketsysteem (One-stop-shopping - OSS). Ook als u diensten levert in de EU". De vraag is nu welke impact deze regeling heeft voor het RGS rekeningschema.

De nieuwe regeling voor btw-afstandsverkopen is te uitgebreid om hier integraal te behandelen, daarom verwijzen we allereerst naar de volgende bronnen:

In relatie tot onder andere het RGS rekeningschema lijkt ons het volgende van belang:

 1. Als een ondernemer in Nederland is gevestigd en er is sprake van buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten aan klanten binnen de EU die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren. Dan kan deze ondernemer:

  a) btw-aangifte doen in betreffende EU-landen, met alle administratieve verplichtingen die daarbij behoren, of

  b) btw-aangifte doen door de unieregeling via het éénloketsysteem bij de Nederlandse Belastingdienst (One-stop-shopping - OSS).

  In beide gevallen zal dan zowel de omzet als de bijbehorende btw per EU-land bijgehouden moeten worden. De nodige boekhoudpakketten lossen dat op door uitbreiding van de BTW-tabel met aanduiding btw-afstandsverkopen en bijbehorende btw-rekening(en) en omzetrekening(en).

  Verrekenen BTW
  Het verrekenen van BTW in een ander EU-land kan niet via de Unieregeling. Dat vindt dan plaats via de hiervoor genoemde methode a (btw-aangifte doen in betreffende EU-landen) of via een separate aanvraag via de Belastingdienst buiten de Unieregeling om. 

  Omzetrekeningen
  RGS kent in elk geval de volgende omzetrekeningen voor o.a. afstandsverkopen:

  WOmzNopOla (8001090)
  3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU

  WOmzNohOla (8002100)
  3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU

  WOmzNodOda (8003090)
  3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU.

  Betreffende RGS-rekeningen zijn echter niet gesplitst per EU-land. Dat laatste moet dan opgelost worden in een eigen rekeningschema of op basis van een goede btw-subadministratie met betrekking tot afstandsverkopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het gebruik van een BTW-code, per EU-land en tarief, per boeking op bovenstaande rekeningen. Mogelijk kan de grootboekhistorie dan de gewenste informatie opleveren. 

  BTW rekeningen
  Ook de RGS-rekeningen BSchBepBtw (1205010) "Te betalen omzetbelasting" en BVorVbkTvo (1102010) "Terug te vorderen omzetbelasting" zijn niet uitgeplitst. Zie ook de uitwerkingen bij de Wiki "RGS en BTW boeken in de boekhouding". 

  Wij adviseren in elk geval in het eigen rekeningschema een extra rekening "Te betalen EU omzetbelasting" op te nemen. Een dergelijke extra rekening lijkt ons ook van toepassing binnen het RGS-schema op het zelfde niveau (4) als de RGS-code "Te betalen omzetbelasting". In het eigen rekeningschema kan desgewenst betreffende rekening per EU-land uitgesplitst worden. Dit laatste bijvoorbeeld als ervoor wordt gekozen om BTW aan te geven in betreffende EU-landen en niet via de Unieregeling.

  Als een ondernemer ook te maken heeft met verrekening van voorbelasting in een of meer andere EU-landen wordt geadviseerd de rekening "Terug te vorderen EU omzetbelasting" op te nemen. Een dergelijke extra rekening lijkt ons ook van toepassing binnen het RGS-schema op het zelfde niveau (4) als de RGS-code "Terug te vorderen EU omzetbelasting". In het eigen rekeningschema kan desgewenst betreffende rekening per EU-land uitgesplitst worden als dat van toepassing is.   

  Uitsplitsen in RGS gewenst?
  De vraag of uitbreiding van RGS is gewenst ten behoeve van de nieuwe regeling btw-afstandsverkopen hebben we voorgelegd aan de RGS beheergroep (zie openstaande vraag). Er kan dan gedacht worden aan bijvoorbeeld aparte btw-rekening(en) voor de EU. 
      
 2. Als een ondernemer in Nederland is gevestigd en de buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten is minder dan €10.000 per jaar (voor de gehele EU tesamen), dan mag (moet dus niet!) deze ondernemer Nederlandse btw in rekening brengen en deze op dezelfde wijze als binnenlandse btw afdragen aan de Belastingdienst. Het gaat dan nogmaals om klanten binnen de EU die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren.

  Als de verwachting is dat de genoemde €10.000 in enig jaar overschreden kan worden is het aan te raden de behaalde omzet apart te registreren van binnenlandse omzet, zodat de genoemde grens vooraf in de gaten gehouden kan worden. Zie hiervoor de eerder genoemde omzetrekeningen. Want zodra de grens wordt overschreden moet btw afgedragen worden in betreffende EU landen of gebruik gemaakt worden van de eerder genoemde unieregeling via het éénloketsysteem van de Belastingdienst. En dat moet natuurlijk dan vooraf geregeld zijn.

Indien daar voldoende vraag naar is zullen we dit onderdeel met betrekking tot btw-afstandsverkopen verder uitwerken. Bijvoorbeeld voor de importregeling.  
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.