Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 6 ] van totaal [ 6 ] begrippen

Bedrijfswaarde

Contante waarde van toekomstige gechatte kasstromen van een acfief. Hierbij wordt rekening gehouden met een van toepassing zijnde disconteringsvoet (rentevoet gebaseerd op de actuele marktrente). Dit is inclusief de eventuele contacte waarde van de kasstromen die verkregen worden bij het afstoten van een actief.

 
Beginbalans

De beginbalans zijn de balansposten aan het begin van een boekjaar. Feitelijk is dit hetzelfde als de einbalans van het voorgaande boekjaar. Het resultaat van het afgelopen boekjaar staat (al dan niet verdisconteerd in andere posten) ook op de balans. De verlies- en winstrekening (zeg maar de kosten en opbrengstrekeningen) kennen geen beginbalans. Het saldo van alle V&W rekeningen tesamen wordt dan ook geboekt op een balansrekening. Dit laatste gebeurd vaak automatisch bij boekhoudpakketten.

 
Belastbare winst

De fiscale winst(berekening) na aftrek van fiscale regelingen en voor vermindering door te verreken verliezen. 
De belastbare winst minus te verrekenen verliezen leidt dan tot het belastbaarbedrag.  

 
Besluit modellen jaarrekening

Wettelijk besluit tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen.
Volgens: Besluit modellen jaarrekening.

Lees verder...
 
Bijzondere waardevermindering

Als de boekwaarde van een actief (onderdeel van vaste activa) lager is dan de realiseerbare waarde is sprake van een bijzondere waardevermindering. Zie ook Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3).

Lees verder...
 
Bruto-marge

De Bruto-marge is de Netto-omzet minus kostprijs van de verkopen. Vanuit een handelsbedrijf gezien de verkoopprijs van de goederen minus de inkoopprijs van de goederen en directe verkoopkosten.