Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 10 ] van totaal [ 10 ] begrippen

Bedrijfseconomische- of commerciele grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (balans) en bepalen van het resultaat (w&v-rekening).
Zie Afdeling 6 Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 384. Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (historische kostprijs) en de actuele waarde.

Zie ook het begrip waardeingsgrondslagen.

 
Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat is het resultaat uit operationele activiteiten, voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Internationale afkortingen die hiervoor gebruikt worden zijn:
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes); oftewel bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belastingen.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation); bedrijfsresultaat voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

 
Bedrijfswaarde

Contante waarde van toekomstige gechatte kasstromen van een acfief. Hierbij wordt rekening gehouden met een van toepassing zijnde disconteringsvoet (rentevoet gebaseerd op de actuele marktrente). Dit is inclusief de eventuele contacte waarde van de kasstromen die verkregen worden bij het afstoten van een actief.

 
Beginbalans

De beginbalans zijn de balansposten aan het begin van een boekjaar. Feitelijk is dit hetzelfde als de einbalans van het voorgaande boekjaar. Het resultaat van het afgelopen boekjaar staat (al dan niet verdisconteerd in andere posten) ook op de balans. De verlies- en winstrekening (zeg maar de kosten en opbrengstrekeningen) kennen geen beginbalans. Het saldo van alle V&W rekeningen tesamen wordt dan ook geboekt op een balansrekening. Dit laatste gebeurd vaak automatisch bij boekhoudpakketten.

 
Belastbare winst

De fiscale winst(berekening) na aftrek van fiscale regelingen en voor vermindering door te verreken verliezen. 
De belastbare winst minus te verrekenen verliezen leidt dan tot het belastbaarbedrag.  

 
Besluit modellen jaarrekening

Wettelijk besluit tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen.
Volgens: Besluit modellen jaarrekening.

Lees verder...
 
Bijzondere waardevermindering

Als de boekwaarde van een actief (onderdeel van vaste activa) lager is dan de realiseerbare waarde is sprake van een bijzondere waardevermindering. Zie ook Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3).

Lees verder...
 
Bruto marge c.q. bruto bedrijfsresultaat

De Bruto marge, ook genoemd het Bruto bedrijfsresultaat, bestaat uit de netto omzet minus de kostprijs van de omzet). 
Zie Besluit modellen jaarrekening. en EBITDA.

 
Brutowinst

De Brutowinst is de Netto omzet minus Kosten van de omzet. Vanuit een handelsbedrijf gezien de verkoopprijs van de goederen minus de inkoopwaarde van de goederen en de overige kosten toe te rekenen aan de verkopen. 

 
Buitengewone of diverse baten en lasten

Onder buitengewone baten (opbrengsten) en lasten (kosten) worden de opbrengsten en kosten verstaan die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening afkomstig zijn.  Denk aan incidentele baten of lasten door de verkoop van een actief, zoals een machine die voor eigen gebruik diende. Sinds het boekjaar van 2016 is het niet meer toegestaan buitengewone baten en lasten apart op te nemen in de jaarrekening (artikel BW 2: 377).  

Lees verder...