Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en Fiscaal

RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen

Privé onttrekkingen c.q. -opnames en prive stortingen gaan in de regel over een eenmanszaak (al dan niet een zzp'er of in de vorm van een VOF). Boekhoudkundig wordt er vanuit privé geld opgenomen of goederen onttrokken van de onderneming. Of wordt er juist ingebracht in de onderneming vanuit privé. 

Privé onttrekking en privé opname

De termen privé ontrekking en privé opname worden in de praktijk door elkaar gebruikt. Wij beschouwen "privé opname" als onderdeel van "privé onttrekking". 

In dit geval worden kapitaal (zoals contanten) of goederen overgebracht van de onderneming naar privé. Er kan ook sprake zijn van betaling in natura, zoals het wonen in een pand van de onderneming.

Belangrijke attentiepunten hierbij zijn:

 • Over een privé onttrekking moet in de meeste gevallen nog wel belasting afgedragen worden, vanuit winst uit onderneming.

 • Bij het gebruik van zakelijke goederen die overgebracht worden naar privé moet in de regel ook nog BTW afgedragen worden. 
  Hiervoor heeft de Belastingdienst zelfs de aparte aangifterubriek "1d" opgenomen op de BTW-aangifte. 

  Alleen als bijvoorbeeld een bezitting, die volledig is afgeschreven en geen restwaarde meer heeft, overgebracht wordt naar privé, dan hoeft er geen Belasting en BTW meer afgedragen te worden.

RGS
De volgende RGS-codes zijn aanwezig op het niveau van rekeningnummer (RGS niveau 4):

 1. BEivKapPoc (05511); Privé-onttrekking contanten
 2. BEivKapPng (05513); Privé-onttrekking in natura en goederen
 3. BEivKapPbe (05515); Privé-belastingen
 4. BEivKapPpr (05517); Privé-premies
 5. BEivKapPro (05519); Privé opname (overig).

Relatie Aangifte inkomstenbelasting privé onttrekkingen en RGS
Onderstaand is de relatie weergegeven met de specificatie op de IB-(winst)aangifte.  

Specificatie IB-aangifte RGS-code Omschrijving
Totaal prive-ontrekking in contanten BEivKapPoc (05511) Privé-onttrekking contanten
Privé ontrekking in natura en goederen
Specificatie:
- Omschrijving
- Boekwaarde
- Overdrachtsprijs
- Wijze tot stand koming overdrachtsprijs.
BEivKapPng (05513) Privé-gebruik goederen
Privé onttrekking cultuurgrond, specificatie
Specificatie:
- i.v.m. overbrenging grond naar prive (bedrag)
- Kadastrale gegevens, gemeentelijke
  aanduiding
- Kadastrale gegevens, sectie en nummer
- Datum onttrekking
- Boekwaarde perceel
Geen aparte RGS-code onder Privé-opnamen   
Bijtelling privé-gebruik woning, specificatie
Specificatie:
- Adresgegevens binnenland (volledige naw)
- Adresgegevens buitenland (volledige naw)
- Begin periode woning
- Eind periode woning
- WOZ waarde woning
- EIgenwoningwaarde
- Percentage gerechtigdheid
- Onttrekking 
Geen aparte RGS-code onder
Privé-opnamen.  
Wel: WBedHuiHuw (45115) 
Huurwaarde woongedeelte (dekking)
Zie boekingsvoorbeeld). 
Specificatie privégebruik auto
Specificatie:
- In boekjaar auto in onderneming aanwezig
- Gebruik auto voor privedoeleinden
- Forfaitaire privé-gebruik auto, specificatie:
  - Kenteken auto
  - Catalogusprijs auto
  - Auto periode privégebruik begindatum
  - Auto periode privégebruik einddatum
  - Kilometeradministratie aanwezig bij
    privegebruik auto
  - Kosten en lasten auto voor eigen rekening
- Prive-gebruik auto bijzondere situaties,
  specificatie:
  - Omschrijving
  - Bedrag
N.v.t.    Wel: WBedAutPga (45730) 
Privé-gebruik auto's (dekking)

Zie ook Wiki RGS en Autokosten). 
Overige privé-ontrekkingen
(in Nederlandse Taxonomie - SBR - opgenomen onder "Specificatie privégebruik auto").
BEivKapPbe (05515) Privé-belastingen
  BEivKapPpr (05517) Privé-premies
  BEivKapPro (05519) Privé opname (overig)
    Dotatie Fiscale Oudedags Reserve (FOR)
Sinds 2023 is de mogelijkheid vervallen een deel van de winst te doteren aan de FOR.
Zie ook uitwerking BEivFirFor (05305) Fiscale oudedagsreserve.

Voorbeelden van privé onttrekkingen

Een eigenaar doet een privé opname via de bank door geld over te maken naar zijn of haar privé rekening. 

Een privé opname kan ook betrekking hebben op een uitgave door de onderneming die voor privé is bedoeld. 
Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een eethoek privé die via de zakelijke rekening is voldaan. 

Stel dat zakelijk de aankoop van een eethoek is betaald met een aanschafprijs van 500 euro inclusief 21% BTW, dan luidt de boeking: 

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BEivKapPoc   (05511)  Privé opname 500,00  
BLimBanRba (10201) Bank    500,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'Privé opname' per vennoot aanwezig.

Zie ook Wiki RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).

Specifieke situaties

Voor de Belastingen zijn speficieke situaties aangeduid als het gaat om privé onttrekkingen, zoals:

 1. De auto van de zaak en privé gebruik;
  De ondernemer moet in geval een forfaitair bedrag aan BTW over privé-gebruik van een auto van de zaak afdragen. 
  Dit komt ten laste van de "winst uit onderneming" en staat los van de heffing in de inkomstenbelasting voor het privé gebruik van de auto. Dit laatste valt niet onder "winst uit onderneming".
  Binnen RGS verwijzen we naar de volgende rekeningen:
  - WBedAutPga (45730) "Privé-gebruik auto's"; voor het boeken van privé bijdrage (credit) voor gebruik van auto's;
  - WBedAutBop (45732) "BTW op privé-gebruik auto's"; voor het boeken van de kosten (debet) voor de BTW.
  Zie Wiki RGS en BTW boeken in de boekhouding.  
  Zie voor nadere uitleg en voorbeeldboeking de Wiki RGS en Autokosten in de boekhouding.
    
 2. Privé gebruik woning;
  Zie boekingsvoorbeeld bij:
  - WBedHuiHuw (45115) "Huurwaarde woongedeelte".

 3. Privégebruik van gas, water, elektra en telefoon;
  Hier wordt uitgegaan van de geldende BTW-tarieven voor privé gebruik.
  Zie boekingsvoorbeelden bij:
  - WBedHuiPre (45148) "Privé gebruik energie huisvestingskosten".  
  - WBedKanPrt (46115) "Privé gebruik telefoon".
    
 4. Privégebruik van bedrijfsgoederen
  Hier wordt eveneens uitgegaan van de geldende BTW-tarieven voor privé gebruik.
  Met betrekking tot netto-omzet kent RGS de volgende rekeningen:
  - WOmzNopOpg (80120) "1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen".
  - WOmzNohOpg (80325) "1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen".
  - WOmzNodOpd (80515) "1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten".  

Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op privé gebruik handelsgoederen:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BEivKapPng (05513)  Privé opname   121,00  
BSchBepBop (16208) Omzetbelasting over privé gebruik      21,00
WOmzNohOpg (80120) Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen    100,00

Privé storting

RGS
De volgende RGS-code is aanwezig op het niveau van rekeningnummer (RGS niveau 4):
BEivKapPrs (05519); Privé voldaan. 

Bij een privé storting door de eigenaar via de bank luidt de boeking dan:
Bank 
Aan privé voldaan.

Een privé storting kan ook betrekking hebben op een uitgave voor de onderneming die vanuit privé is voldaan. 
Denk bijvoorbeeld aan een aankoop in een winkel of een zakelijke lunch. 

Stel dat privé de aankoop van een inktcartridge is voorgeschoten met een aanschafprijs van 60 euro inclsuief 21% BTW, dan luidt de boeking: 

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedKanKan (46101) Kantoorkosten 50,00  
BVorVbkTvo (13305) Te verrekenen BTW 10,00  
BEivKapPrs (05519) Privé voldaan   60,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'Privé voldaan' per vennoot aanwezig.

Zie ook Wiki RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).
   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.