Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Opbrengsten anders dan omzet in de boekhouding

Onder "Opbrengsten" verstaan we alle inkomsten van een onderneming die ten grondslag liggen aan te betalen Vennootschapsbelasting (VpB) of de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB). Opbrengsten bestaan meestal voor het grootste deel uit "Omzet". Er zijn ook andere opbrengsten die soms wezenlijk van invloed kunnen zijn op het resultaat voor belastingen. 

Bij andere opbrengsten dan omzet kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de waardestijging van effecten, zoals aandelen

Omzet
Omzet wordt veelal aangeduid als "Netto omzet" (WOmz). Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Bij dit laatste is dan sprake van met name de btw. Zie Artikel 377 Burgerlijk Wetboek Boek 2
Denk bij (netto) omzet ook aan:

- Licenties en royalty's
- Dividenden
- Nog te factureren omzet.
- Netto-omzet intercompany transacties
Voor de onderverdeling van omzet verwijzen we naar de Wiki RGS omzetrekening in de boekhouding

Andere opbrengsten (anders dan omzet)
Andere opbrengsten binnen RGS zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën:

Jaarrekening en opbrengst
Bij de jaarrekening (zie jaarrekening kleine ondernemingen) wordt eerst het bedrijfsresultaat gemeld. Voor het bedrijfsresultaat tellen voor de opbrengst mee de volgende winst- en verliesrekening groepen:

 • Netto-omzet (Womz);
 • Wijziging voorraden (WWiv);
 • Overige bedrijfsopbrengst (WOvb).  

Aanvullend op het bedrijfsresultaat kennen we dan de volgende opbrengstcategorieën:

 • Vrijval uit herwaarderingsreserve (WVhe);
 • Financiële baten en lasten (WFbe).
  In de jaarrekening voor kleine rechtspersonen (conform de Nederlandse Taxonomie) zijn hier in de toelichting ook de volgende categorieën ondergebracht:
  - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten (WOvt);
  - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten (WWfa);
  Zie ook de Wiki RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon).

Gevolgd door "Resultaat voor belastingen".

Tot slot wordt na "Belastingen" dan nog melding gemaakt van "Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen ".

Hiermee zijn alle eerder genoemde opbrengstcategorieën opgenomen in de jaarrekening.    

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.