Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 4777 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J+ J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2     J J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2     J+ N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J+ J+ N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
BEga Egalisatierekening 6 2     Wonen
BVrz Voorzieningen 7 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2     J J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2     J J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2     J J J J N.v.t.
WOok Overige organisatiekosten 44 2     Wonen
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2     J J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2     J+ J+ N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2     Wonen
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     J+ J+ N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     J+ J+ N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2     J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J+ J+ N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J J J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     J+ J+ N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 D J N.v.t.
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 D N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 D N.v.t.
BIvaKouAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101015.1 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpInv   > Investeringen 101015.2 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 101015.3 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpDes   > Desinvesteringen 101015.4 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpDda   > Afstotingen 101015.5 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 101015.6 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpOvm   > Overige mutaties 101015.7 5 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 C J N.v.t.
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 D N.v.t.
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 D N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen PASSIEF 101030 4 D N.v.t.
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) PASSIEF 101030.1 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen PASSIEF 101030.2 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen PASSIEF 101030.3 5 C N.v.t.
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen PASSIEF 101030.4 5 C N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102010.1 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpInv   > Investeringen 102010.2 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 102010.3 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen 102010.4 5 C N.v.t.
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen 102010.5 5 C N.v.t.
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 102010.6 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties 102010.7 5 D N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 D N.v.t.
BIvaKooAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102015.1 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpInv   > Investeringen 102015.2 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 102015.3 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpDes   > Desinvesteringen 102015.4 5 C N.v.t.
BIvaKooAkpDda   > Afstotingen 102015.5 5 C N.v.t.
BIvaKooAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 102015.6 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpOvm   > Overige mutaties 102015.7 5 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102020.1 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen 102020.2 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 102020.3 5 D N.v.t.
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 102020.4 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 102020.5 5 D N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 D J J N.v.t.
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102030.1 5 D N.v.t.
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen 102030.2 5 D N.v.t.
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 102030.3 5 C N.v.t.
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 102030.4 5 C N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 105015 4 D Wonen
BIvaBouAkpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105015.1 5 D Wonen
BIvaBouAkpInv   > Investeringen bouwclaims 105015.2 5 D Wonen
BIvaBouAkpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 5 D Wonen
BIvaBouAkpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 5 C Wonen
BIvaBouAkpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 5 C Wonen
BIvaBouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 5 D Wonen
BIvaBouAkpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105015.7 5 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 C Wonen
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 D N.v.t.
BIvaCevAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106015.1 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpInv   > Investeringen 106015.2 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 106015.3 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpDes   > Desinvesteringen 106015.4 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpDda   > Afstotingen 106015.5 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 106015.6 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpOvm   > Overige mutaties 106015.7 5 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J+ J+ N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 C N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 D N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 D N.v.t.
BIvaGooAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107015.1 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpInv   > Investeringen 107015.2 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 107015.3 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpDes   > Desinvesteringen 107015.4 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpDda   > Afstotingen 107015.5 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 107015.6 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpOvm   > Overige mutaties 107015.7 5 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 D N.v.t.
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 D N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109015.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpInv   > Investeringen 109015.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 109015.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpDes   > Desinvesteringen 109015.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpDda   > Afstotingen 109015.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 109015.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm   > Overige mutaties 109015.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 D N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 C N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 C N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 D N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 D N.v.t.
BIvaOivAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110015.1 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpInv   > Investeringen 110015.2 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 110015.3 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpDes   > Desinvesteringen 110015.4 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpDda   > Afstotingen 110015.5 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 110015.6 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpOvm   > Overige mutaties 110015.7 5 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C J+ J J J N.v.t.
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 D N.v.t.
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 D J J N.v.t.
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 C N.v.t.
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 C N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201010.1 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpIna   > Investeringen 201010.2 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201010.4 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen 201010.5 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen 201010.6 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 201010.7 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen 201010.8 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties 201010.9 5 D N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 D N.v.t.
BMvaTerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201015.1 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpIna   > Investeringen 201015.2 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201015.4 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpDes   > Desinvesteringen 201015.5 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpDda   > Afstotingen 201015.6 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 201015.7 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOve   > Overboekingen 201015.8 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOvm   > Overige mutaties 201015.9 5 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201020.1 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen 201020.2 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 201020.3 5 D N.v.t.
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 201020.4 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 201020.5 5 D N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 D J+ J+ N.v.t.
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201030.1 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen 201030.2 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 201030.3 5 C N.v.t.
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 201030.4 5 C N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202010.1 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpLie   > Investeringen 202010.4 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202010.5 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen 202010.6 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen 202010.7 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 202010.8 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen 202010.9 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties 202010.10 5 D N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 D N.v.t.
BMvaBegAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202015.1 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpLie   > Investeringen 202015.4 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202015.5 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpDes   > Desinvesteringen 202015.6 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpDda   > Afstotingen 202015.7 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 202015.8 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOve   > Overboekingen 202015.9 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOvm   > Overige mutaties 202015.10 5 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J+ J J J N.v.t.
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202020.1 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen 202020.2 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 202020.3 5 D N.v.t.
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 202020.4 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 202020.5 5 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202030.1 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen 202030.2 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 202030.3 5 C N.v.t.
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 202030.4 5 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203010.1 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpIna   > Investeringen 203010.2 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203010.5 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen 203010.6 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen 203010.7 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 203010.8 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen 203010.9 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties 203010.10 5 D N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 D N.v.t.
BMvaVerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203015.1 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpIna   > Investeringen 203015.2 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203015.5 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpDes   > Desinvesteringen 203015.6 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpDda   > Afstotingen 203015.7 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 203015.8 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOve   > Overboekingen 203015.9 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOvm   > Overige mutaties 203015.10 5 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203020.1 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen 203020.2 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 203020.3 5 D N.v.t.
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 203020.4 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 203020.5 5 D N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 D J J N.v.t.
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 C N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3     N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204010.1 5 D N.v.t.
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 D N.v.t.
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 D N.v.t.
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C N.v.t.
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 D N.v.t.
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 D N.v.t.
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 D Wonen
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 D N.v.t.
BVasVioAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204015.1 5 D N.v.t.
BVasVioAkpIna   > Initiële verkrijgingen 204015.2 5 D N.v.t.
BVasVioAkpAdo   > Investeringen door overnames 204015.5 5 D N.v.t.
BVasVioAkpDes   > Desinvesteringen 204015.6 5 C N.v.t.
BVasVioAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 204015.8 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOve   > Overboekingen 204015.9 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOvm   > Overige mutaties 204015.10 5 D N.v.t.
BVasVioAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204015.11 5 D N.v.t.
BVasVioAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 5 D Wonen
BVasVioAkpDda   > Afstotingen 204015.13 5 C N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C N.v.t.
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C N.v.t.
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 D N.v.t.
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C N.v.t.
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 D N.v.t.
BVasVioCaeOve   > Overboeking van waardevermindering 204020.6 5 D N.v.t.
BVasVioCaeDes   > Desinvestering van waardevermindering 204020.7 5 D N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BVasVioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204030.1 5 D N.v.t.
BVasVioCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 204030.2 5 D N.v.t.
BVasVioCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 5 D N.v.t.
BVasVioCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 204030.4 5 C N.v.t.
BVasVioCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 204030.5 5 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3     J+ N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 D J+ N.v.t.
BVasSviVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205010.1 5 D N.v.t.
BVasSviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 205010.2 5 D N.v.t.
BVasSviVvpAdo   > Investeringen door overnames 205010.5 5 D N.v.t.
BVasSviVvpDes   > Desinvesteringen 205010.6 5 C N.v.t.
BVasSviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 205010.8 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOve   > Overboekingen 205010.9 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOvm   > Overige mutaties 205010.10 5 D N.v.t.
BVasSviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 D N.v.t.
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 D Wonen
BVasSviVvpDda   > Afstotingen 205010.13 5 C N.v.t.
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 D Wonen
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 D N.v.t.
BVasSviAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205015.1 5 D N.v.t.
BVasSviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 205015.2 5 D N.v.t.
BVasSviAkpAdo   > Investeringen door overnames 205015.5 5 D N.v.t.
BVasSviAkpDes   > Desinvesteringen 205015.6 5 C N.v.t.
BVasSviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 205015.8 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOve   > Overboekingen 205015.9 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOvm   > Overige mutaties 205015.10 5 D N.v.t.
BVasSviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205015.11 5 D N.v.t.
BVasSviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 5 D Wonen
BVasSviAkpDda   > Afstotingen 205015.13 5 C N.v.t.
BVasSviAkpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 5 D Wonen
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C J+ N.v.t.
BVasSviCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205020.1 5 C N.v.t.
BVasSviCaeAfs   > Afschrijvingen 205020.2 5 C N.v.t.
BVasSviCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 205020.3 5 D N.v.t.
BVasSviCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 205020.4 5 C N.v.t.
BVasSviCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 205020.5 5 D N.v.t.
BVasSviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 205020.6 5 D N.v.t.
BVasSviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 205020.7 5 C N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D J+ N.v.t.
BVasSviCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205030.1 5 D N.v.t.
BVasSviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 205030.2 5 D N.v.t.
BVasSviCuhHer   > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie 205030.3 5 D N.v.t.
BVasSviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 205030.4 5 C N.v.t.
BVasSviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 205030.5 5 D N.v.t.
BVasSviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 205030.6 5 D N.v.t.
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 D Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviAkpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 5 D Wonen
BVasCviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 206015.2 5 D Wonen
BVasCviAkpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 5 D Wonen
BVasCviAkpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 5 C Wonen
BVasCviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 5 D Wonen
BVasCviAkpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 5 D Wonen
BVasCviAkpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 5 D Wonen
BVasCviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206015.11 5 D Wonen
BVasCviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 5 D Wonen
BVasCviAkpDda   > Afstotingen 206015.13 5 C Wonen
BVasCviAkpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 5 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3     Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 D Wonen
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 D Wonen
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 D Wonen
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C Wonen
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 D Wonen
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 D Wonen
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 D Wonen
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207010.11 5 D Wonen
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 D Wonen
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvAkpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 5 D Wonen
BVasOzvAkpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 5 D Wonen
BVasOzvAkpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 5 D Wonen
BVasOzvAkpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 5 C Wonen
BVasOzvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 5 D Wonen
BVasOzvAkpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 5 D Wonen
BVasOzvAkpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 5 D Wonen
BVasOzvAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207015.11 5 D Wonen
BVasOzvAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 5 D Wonen
BVasOzvAkpDda   > Afstotingen 207015.13 5 C Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C Wonen
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C Wonen
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 D Wonen
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C Wonen
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 D Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 D Wonen
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 D Wonen
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 D Wonen
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C Wonen
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 D Wonen
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 D Wonen
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209010.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen 209010.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209010.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen 209010.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen 209010.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 209010.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen 209010.9 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties 209010.10 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 D N.v.t.
BMvaHuuAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209015.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpIna   > Investeringen 209015.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209015.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpDes   > Desinvesteringen 209015.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpDda   > Afstotingen 209015.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 209015.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpOve   > Overboekingen 209015.9 5 D N.v.t.