Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 4738 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2     J J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J J N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
BEga Egalisatierekening 6 2     Wonen
BVrz Voorzieningen 7 2     J J J J N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2     J J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2     J J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2     J J J J N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2     N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2     J J J J N.v.t.
WOok Overige organisatiekosten 44 2     Wonen
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2     J J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2     J J N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2     Wonen
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2     J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J J N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J J J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 D J N.v.t.
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 C N.v.t.
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 D N.v.t.
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 D N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 D N.v.t.
BIvaKouAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101015.1 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpInv   > Investeringen 101015.2 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 101015.3 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpDes   > Desinvesteringen 101015.4 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpDda   > Afstotingen 101015.5 5 C N.v.t.
BIvaKouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 101015.6 5 D N.v.t.
BIvaKouAkpOvm   > Overige mutaties 101015.7 5 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 C J N.v.t.
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 D N.v.t.
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 C N.v.t.
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 D N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen PASSIEF 101030 4 D N.v.t.
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) PASSIEF 101030.1 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen PASSIEF 101030.2 5 D N.v.t.
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen PASSIEF 101030.3 5 C N.v.t.
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen PASSIEF 101030.4 5 C N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3     J J J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102010.1 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpInv   > Investeringen 102010.2 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 102010.3 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen 102010.4 5 C N.v.t.
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen 102010.5 5 C N.v.t.
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 102010.6 5 D N.v.t.
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties 102010.7 5 D N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 D N.v.t.
BIvaKooAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102015.1 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpInv   > Investeringen 102015.2 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 102015.3 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpDes   > Desinvesteringen 102015.4 5 C N.v.t.
BIvaKooAkpDda   > Afstotingen 102015.5 5 C N.v.t.
BIvaKooAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 102015.6 5 D N.v.t.
BIvaKooAkpOvm   > Overige mutaties 102015.7 5 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102020.1 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen 102020.2 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 102020.3 5 D N.v.t.
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 102020.4 5 C N.v.t.
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 102020.5 5 D N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 D J J N.v.t.
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102030.1 5 D N.v.t.
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen 102030.2 5 D N.v.t.
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 102030.3 5 C N.v.t.
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 102030.4 5 C N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 105015 4 D Wonen
BIvaBouAkpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105015.1 5 D Wonen
BIvaBouAkpInv   > Investeringen bouwclaims 105015.2 5 D Wonen
BIvaBouAkpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 5 D Wonen
BIvaBouAkpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 5 C Wonen
BIvaBouAkpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 5 C Wonen
BIvaBouAkpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 5 D Wonen
BIvaBouAkpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105015.7 5 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 C Wonen
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3     J J J J N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 D N.v.t.
BIvaCevAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106015.1 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpInv   > Investeringen 106015.2 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 106015.3 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpDes   > Desinvesteringen 106015.4 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpDda   > Afstotingen 106015.5 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 106015.6 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpOvm   > Overige mutaties 106015.7 5 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J J N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 C N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3     J J J J N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 C N.v.t.
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 D N.v.t.
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 D N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 D N.v.t.
BIvaGooAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107015.1 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpInv   > Investeringen 107015.2 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 107015.3 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpDes   > Desinvesteringen 107015.4 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpDda   > Afstotingen 107015.5 5 C N.v.t.
BIvaGooAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 107015.6 5 D N.v.t.
BIvaGooAkpOvm   > Overige mutaties 107015.7 5 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 D N.v.t.
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 C N.v.t.
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J J J J N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 D N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109015.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpInv   > Investeringen 109015.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 109015.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpDes   > Desinvesteringen 109015.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpDda   > Afstotingen 109015.5 5 C N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 109015.6 5 D N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm   > Overige mutaties 109015.7 5 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 D N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 C N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 D N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 D N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 C N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 C N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3     J J J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 D N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 D N.v.t.
BIvaOivAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110015.1 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpInv   > Investeringen 110015.2 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 110015.3 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpDes   > Desinvesteringen 110015.4 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpDda   > Afstotingen 110015.5 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 110015.6 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpOvm   > Overige mutaties 110015.7 5 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 D N.v.t.
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 D J J N.v.t.
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 C N.v.t.
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 C N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3     J J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201010.1 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpIna   > Investeringen 201010.2 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201010.4 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen 201010.5 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen 201010.6 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 201010.7 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen 201010.8 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties 201010.9 5 D N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 D N.v.t.
BMvaTerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201015.1 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpIna   > Investeringen 201015.2 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201015.4 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpDes   > Desinvesteringen 201015.5 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpDda   > Afstotingen 201015.6 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 201015.7 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOve   > Overboekingen 201015.8 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOvm   > Overige mutaties 201015.9 5 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201020.1 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen 201020.2 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 201020.3 5 D N.v.t.
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 201020.4 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 201020.5 5 D N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 D J J N.v.t.
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201030.1 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen 201030.2 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 201030.3 5 C N.v.t.
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 201030.4 5 C N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3     J J J J N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202010.1 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpLie   > Investeringen 202010.4 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202010.5 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen 202010.6 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen 202010.7 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 202010.8 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen 202010.9 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties 202010.10 5 D N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 D N.v.t.
BMvaBegAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202015.1 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpLie   > Investeringen 202015.4 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202015.5 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpDes   > Desinvesteringen 202015.6 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpDda   > Afstotingen 202015.7 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 202015.8 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOve   > Overboekingen 202015.9 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOvm   > Overige mutaties 202015.10 5 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202020.1 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen 202020.2 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 202020.3 5 D N.v.t.
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 202020.4 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 202020.5 5 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202030.1 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen 202030.2 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 202030.3 5 C N.v.t.
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 202030.4 5 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203010.1 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpIna   > Investeringen 203010.2 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203010.5 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen 203010.6 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen 203010.7 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 203010.8 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen 203010.9 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties 203010.10 5 D N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 D N.v.t.
BMvaVerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203015.1 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpIna   > Investeringen 203015.2 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203015.5 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpDes   > Desinvesteringen 203015.6 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpDda   > Afstotingen 203015.7 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 203015.8 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOve   > Overboekingen 203015.9 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOvm   > Overige mutaties 203015.10 5 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203020.1 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen 203020.2 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 203020.3 5 D N.v.t.
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 203020.4 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 203020.5 5 D N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 D J J N.v.t.
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 C N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3     N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204010.1 5 D N.v.t.
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 D N.v.t.
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 D N.v.t.
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C N.v.t.
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 D N.v.t.
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 D N.v.t.
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 D N.v.t.
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 D N.v.t.
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 D N.v.t.
BVasVioAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204015.1 5 D N.v.t.
BVasVioAkpIna   > Initiële verkrijgingen 204015.2 5 D N.v.t.
BVasVioAkpAdo   > Investeringen door overnames 204015.5 5 D N.v.t.
BVasVioAkpDes   > Desinvesteringen 204015.6 5 C N.v.t.
BVasVioAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 204015.8 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOve   > Overboekingen 204015.9 5 D N.v.t.
BVasVioAkpOvm   > Overige mutaties 204015.10 5 D N.v.t.
BVasVioAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204015.11 5 D N.v.t.
BVasVioAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 5 D N.v.t.
BVasVioAkpDda   > Afstotingen 204015.13 5 C N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C N.v.t.
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C N.v.t.
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 D N.v.t.
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C N.v.t.
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 D N.v.t.
BVasVioCaeOve   > Overboeking van waardevermindering 204020.6 5 D N.v.t.
BVasVioCaeDes   > Desinvestering van waardevermindering 204020.7 5 D N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BVasVioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204030.1 5 D N.v.t.
BVasVioCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 204030.2 5 D N.v.t.
BVasVioCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 5 D N.v.t.
BVasVioCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 204030.4 5 C N.v.t.
BVasVioCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 204030.5 5 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3     N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 D N.v.t.
BVasSviVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205010.1 5 D N.v.t.
BVasSviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 205010.2 5 D N.v.t.
BVasSviVvpAdo   > Investeringen door overnames 205010.5 5 D N.v.t.
BVasSviVvpDes   > Desinvesteringen 205010.6 5 C N.v.t.
BVasSviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 205010.8 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOve   > Overboekingen 205010.9 5 D N.v.t.
BVasSviVvpOvm   > Overige mutaties 205010.10 5 D N.v.t.
BVasSviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 D N.v.t.
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 D N.v.t.
BVasSviVvpDda   > Afstotingen 205010.13 5 C N.v.t.
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 D N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 D N.v.t.
BVasSviAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205015.1 5 D N.v.t.
BVasSviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 205015.2 5 D N.v.t.
BVasSviAkpAdo   > Investeringen door overnames 205015.5 5 D N.v.t.
BVasSviAkpDes   > Desinvesteringen 205015.6 5 C N.v.t.
BVasSviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 205015.8 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOve   > Overboekingen 205015.9 5 D N.v.t.
BVasSviAkpOvm   > Overige mutaties 205015.10 5 D N.v.t.
BVasSviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205015.11 5 D N.v.t.
BVasSviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 5 D N.v.t.
BVasSviAkpDda   > Afstotingen 205015.13 5 C N.v.t.
BVasSviAkpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 5 D N.v.t.
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C N.v.t.
BVasSviCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205020.1 5 C N.v.t.
BVasSviCaeAfs   > Afschrijvingen 205020.2 5 C N.v.t.
BVasSviCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 205020.3 5 D N.v.t.
BVasSviCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 205020.4 5 C N.v.t.
BVasSviCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 205020.5 5 D N.v.t.
BVasSviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 205020.6 5 D N.v.t.
BVasSviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 205020.7 5 C N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D N.v.t.
BVasSviCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205030.1 5 D N.v.t.
BVasSviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 205030.2 5 D N.v.t.
BVasSviCuhHer   > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie 205030.3 5 D N.v.t.
BVasSviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 205030.4 5 C N.v.t.
BVasSviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 205030.5 5 D N.v.t.
BVasSviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 205030.6 5 D N.v.t.
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 D Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviAkpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 5 D Wonen
BVasCviAkpIna   > Initiële verkrijgingen 206015.2 5 D Wonen
BVasCviAkpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 5 D Wonen
BVasCviAkpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 5 C Wonen
BVasCviAkpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 5 D Wonen
BVasCviAkpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 5 D Wonen
BVasCviAkpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 5 D Wonen
BVasCviAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206015.11 5 D Wonen
BVasCviAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 5 D Wonen
BVasCviAkpDda   > Afstotingen 206015.13 5 C Wonen
BVasCviAkpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 5 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3     Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 D Wonen
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 D Wonen
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 D Wonen
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C Wonen
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 D Wonen
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 D Wonen
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 D Wonen
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207010.11 5 D Wonen
BVasOzvVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207010.12 5 D Wonen
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvAkpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 5 D Wonen
BVasOzvAkpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 5 D Wonen
BVasOzvAkpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 5 D Wonen
BVasOzvAkpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 5 C Wonen
BVasOzvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 5 D Wonen
BVasOzvAkpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 5 D Wonen
BVasOzvAkpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 5 D Wonen
BVasOzvAkpUne   > Uitgaven na eerste waardering 207015.11 5 D Wonen
BVasOzvAkpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 5 D Wonen
BVasOzvAkpDda   > Afstotingen 207015.13 5 C Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C Wonen
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C Wonen
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 D Wonen
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C Wonen
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 D Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 D Wonen
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 D Wonen
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 D Wonen
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C Wonen
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 D Wonen
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 D Wonen
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D N.v.t.
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209010.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen 209010.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209010.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen 209010.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen 209010.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 209010.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen 209010.9 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties 209010.10 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 D N.v.t.
BMvaHuuAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209015.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpIna   > Investeringen 209015.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209015.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpDes   > Desinvesteringen 209015.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpDda   > Afstotingen 209015.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 209015.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpOve   > Overboekingen 209015.9 5 D N.v.t.