Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Onder de noemer "RGS Niet ready: openstaande punten" wordt onderstaand inzicht gegeven in openstaande punten. Punten die zijn opgelost en/of gearchiveerd blijven ook aanwezig om een compleet inzicht te bieden.

Zie ook de blog "ReferentieGrootboekSchema (RGS): voorstel om problemen op te lossen en RGS weer beheersbaar te maken en te houden" (29-2-2020).

De ons bekende openstaande punten (die we door eigen analyse en mede uit de markt vernomen hebben) zijn de volgende:

RGS en rente boeken (26-10-2021)
RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onderverdeeld naar balans en winst & verliesrekening. En binnen de W&V onderverdeeld naar kosten van rente, rentelasten en rentebaten. Geadviseerd wordt per RGS-code te duiden waar betreffende rekening voor gebruikt wordt.

Groepsmij. Rekening courant t.o.v. schuld (22-10-2021)
Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) is onderverdeeld naar RC groepsmij. 1 t/m 5 en Schulden aan groepsmaatschappijen is onderverdeeld naar schuld groepsmij. 1 t/m 5 met op niveau 5 RC als mutatie. De omslagcode RC verwijst naar Schuld op niveau 4. Is dat allemaal juist en zo ja, wat zijn dan de boekingen met inbegrip van niveau 5?

Exploitatie- en machinekosten, machines en installaties en inventaris (16-10-2021)
RGS kent "BMvaBei inventaris". Maar ook "WBedEem Exploitatie- en machinekosten", onderverdeeld in inventaris en machines. Bij dit laatste is deel de aanduiding "Machines en installaties" van toepassing. De vraag is of de onderverdeling in RGS juist is?

RGS en Negatieve Goodwill (15-10-2021)
BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie (14-10-2021)
In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk.

RGS transportmiddelen, transportkosten en de fiets (12-10-2021)
Naast "Autokosten" kent RGS "Transportkosten". De eerste vraag is of Transportmiddelen een betere benaming is. Bij transportkosten denk we aan verzendkosten van goederen. Bij transportkosten is het de vraag welke andere transportkosten in het algemeen zijn bedoeld? Denk aan een aanhangwagen of een vrachtwagen. En boeken we een bestelbus als autokosten of transportkosten. Op welke boekingen hebben betreffende rekeningen in RGS dan betrekking?

RGS prive opname versus dotatie van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) (12-10-2021)
Voor de vorming van een FOR is er de RGS code BEivFirFor (0510010) Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen. Deze rekening wordt gecrediteerd als de FOR toeneemt. Dat lijkt ons goed uitgewerkt. Er is ook de RGS code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen met daaronder de RGS code BEivKapProFor (509040.10) ;Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. Deze rekening wordt volgens het RGS schema gedebiteerd.

RGS privé gebruik versus kostprijs van de omzet (11-10-2021)
Privé-gebruik goederen (WKprPrg). Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst.

RGS en Vastgoedbeleggingen als aparte hoofdgroep. (07-10-2021)
Bij de jaarrekening wordt voor Vaste activa standaard onderscheid gemaakt naar Immateriële-, Materiële- en Financiële vaste activa. Ook conform de indeling van BW2. Binnen RGS is daar de groep "Vastgoedbeleggingen" aan toegevoegd. De vraag is wat hiervan de reden is en waarom dat ook geldt voor Micro en kleine entiteiten als het gaat om de relatie tussen de jaarrekening en RGS.

RGS en effecten (07-10-2021)
Volgorde referentienummer lijkt niet in orde bij Effecten. Opbrengst van effecten kent groep 45 (feitelijk rubriek 4), terwijl de onderverdeling in rubriek 8 zit.

VOF en o.a oudedagsreserve per vennoot (10-08-2021)
Voor de Vennootschap onder firma (VOF) is een aparte RGS Wiki opgenomen. Er zijn wat vragen over met name de oudedagsreserve per vennoot.

Abonnementskosten software (19-07-2021)
Vandaag de dag is het meer regel dan uitzondering om software via een abonnementsmodel af te nemen. Daarom adviseren wij standaard RGS uit te breiden met de code “Kosten abonnementen software”.

RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).

RGS en de nieuwe EU-regeling btw e-commerce per 1-7-2021 (06-06-2021)
Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU.

Samenvatting openstaande punten, met name in relatie tot RGS MKB (18-05-2021)
Veel openstaande punten zijn samengevat in één lijst, zodat in een keer inzicht is in de punten die aandacht verdienen binnen standaard RGS. Het oplossen van betreffende punten is met name van belang om het RGS MKB in de pas te blijven lopen met het totale RGS. Wij adviseren de RGS beheergroep de openstaande punten z.s.m. op te lossen, in elk geval de zomer van 2021.

RGS en Onderhanden projecten (05-05-2021)
De "RGS casus onderhanden projecten" leidt tot een aantal openstaande punten en vragen. Zoals het ontbreken van een RGS-code "Winstopslag geactiveerde kosten OHW" op het rekeningniveau (4) binnen RGS. Is nu alleen aanwezig op mutatieniveau (5) en gekenmerkt voor de bouwsector.

RGS en deelnemingen (28-04-2021)
Bij de W&V-rekening missen we feitelijk de onderverdeling naar: groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en Overige deelnemingen, zoals bij de balans.

RGS en boeken van winst (27-04-2021)
De rekening “Winstsaldo lopend boekjaar” (voor belastingen) ontbreekt in RGS.

RGS diverse boekingen (09-04-2021)
Hieronder verzamelen we kleine boekhoudkundige aandachtspunten die open staan, zodat we hiervoor niet telkens een apart openstaand punt hoeven aan te maken. Bij aandachtspunten die opgelost zijn zullen we dat melden.

RGS en Ideal betalingen (08-04-2021)
Steeds meer ondernemers accepteren Ideal betalingen die lopen via een Payment Service Provider (PSP), zoals Adyen, Mollie, Buckaroo en Sisow. Dit maakt in de boekhouding het gebruik van een "Tussenrekening betalingen" nodig. RGS kent wel een dergelijke rekening, maar met een andere functie.

RGS en voorzieningen (07-04-2021)
De balansrekening "Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen" kent geen (tegen)rekening in de W&V-rekening. We zouden de rekening "Dotatie voorziening incourante handelsgoederen" verwachten of een soortgelijke rekening zoals "Afschrijvingskosten voorraad". En nog 2 punten.

RGS en subsidies in de boekhouding (05-04-2021)
De rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" is aanwezig. Naast het Lage-inkomensvoordeel zijn er ook andere Loonkostensubsidies. Ons voorstel is de rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" daarom aan te passen in "Loonkostensubsidie".

RGS voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) (15-02-2021)
Het standaard RGS-schema kent al een filter voor ZZP. Van een aantal RGS-codes is de vraag waarom deze bij het filter zijn opgenomen of waarom juist niet. Verder zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Onderstaand onze constateringen bij het opzetten van het RGS MKB schema met als vertrekpunt het ZZP-filter in standaard RGS.

Releasenotes versie 3.3 van RGS (12-02-2021)
Er is duidelijkheid c.q. een nadere toelichting gewenst over de releasenotes van RGS versie 3.3 die op dit moment erg aan de beperkte kant is. Zeker gezien de ruim 700 nieuwe RGS codes en de meer dan 300 mutaties.

RGS vaste activa en afschrijvingen (15-11-2020)
Er is geen toelichting op de RGS-codes m.b.t. vaste activa en afschrijvingen. Een aantal codes spreken voor zich. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 'desinvestering' en 'afstoting'. En wat is een voorbeeldboeking van 'omrekeningsverschillen', 'overboekingen' en 'overige mutaties'?

RGS en Salarissen, meerdere punten (14-11-2020)
De RGS casus Lonen, salarissen en personeelskosten is tot stand gekomen in overleg met praktijkervaring vanuit de accountancy en een salaris softwareleverancier. De casus zal nog wel even in beweging blijven. Enerzijds zal dat wellicht leiden tot oplossing van een aantal genoemde punten en anderzijds tot andere aandachtspunten. Er zijn volgens ons een aantal onvolkomenheden die sowieso aandacht verdienen vanuit de RGS beheergroep.

BTW aanduiding omzetrekeningen niet aanwezig voor gefactureerde termijnen (10-11-2020)
Bij de omzet, zoals "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief", is de BTW-rubriek "1a" opgenomen in de naam van de RGS-code. Bij Gefactureerde termijnen is de BTW-rubriek niet opgenomen in de naam de van de RGS-code.

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) niet optimaal geïmplementeerd (22-08-2020)
Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar waarom is dat niet alleen opgeven in plaats van extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven te roepen.

Overige organisatiekosten dubbel opgenomen in RGS (18-08-2020)
Overige organisatiekosten en Doorberekende organisatiekosten zijn dubbel opgenomen in RGS. Volgens een reactie van de RGS beheergroep vanwege presentatie doeleinden in relatie tot woningcorporaties. Leidt dit niet tot een ondoorzichtige situatie en een ongelimiteerde uitbreiding van het aantal RGS codes?

RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit) (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Intercompany transacties.

RGS en Overige netto-omzet (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Overige netto-omzet.

RGS en de BTW margeregeling (09-08-2020)
Het ReferentieGrootboekSchema (RGS) kent de volgende specifieke RGS-codes met betrekking tot de margeregeling: Marge-inkopen (WOmzNohMai) en Marge-verkopen (WOmzNohOmr).

RGS Filtermechanisme niet compleet (05-05-2020)
De filterfunctionaliteit is niet beschikbaar in de RGS Taxonomie. Softwareleveranciers en gebruikers zijn aangewezen op Excel. Filters voor stichtingen en verenigingen ontbreken.

Bouwsector in standaard RGS-schema: betekenis RGS-codes ontbreekt (01-01-2020)
Het RGS-schema bevat specifiek voor de bouwsector 39 RGS-codes op niveau 5 (mutaties). De bovenliggende RGS-codes op niveau 4 (rekeningen) zijn echter NIET specifiek toegewezen aan de bouwsector. De vraag is nu of er een toelichting kan komen waarom de rekeningen op niveau 4 niet bouwspecifiek zijn en op niveau 5 wel? Zo mogelijk met voorbeelden.

RGS-codes op niveau 5 in de boekhouding, door wie en waarvoor (30-11-2019)
Kunnen we met 1.000 RGS-codes uit de voeten i.p.v. de huidige 4.000 RGS-codes. Het alleen kunnen werken met niveau 4 kan wellicht helpen bij de verdere adoptie van RGS.

Gebruik omslagcode voor bankrekeningen (30-10-2019)
De RGS-code BLimBanRba "Rekening-courant bank" (op niveau 4 – grootboekrekening) kent GEEN omslagcode. Dit zou betekenen dat je altijd verplicht bent niveau 5 te gebruiken, ook al werk je maar met één bankrekening. Want op niveau 4 is geen omslagcode aanwezig in de huidige situatie van RGS.

RGS in de Auditfile FInancieel (XAF) (30-07-2019)
De RGS code kan meegegeven worden in de XML Auditfle Financieel op het niveau van grootboekrekeningen. In de praktijk wordt dit door softwareleveranciers op 2 verschillende manieren geïmplementeerd. Er moet duidelijkheid komen over de bedoelde implementatiewijze inclusief daarbij behorende documentatie (met een voorbeeld).

RGS versus SBR op basis van XBRL (30-06-2019)
RGS is (in elk geval wat betreft niveau 4) direct gekoppeld aan het grootboek. Vanuit het RGS project (onderdeel van het SBR project) is een relatie gelegd tussen het RGS-schema en meerdere rapportages op basis van SBR. De uitwerking mist echter een simpele brugstaat tussen RGS en de diverse SBR-rapportages.

RGS en het boeken van BTW op niveau 4 (30-06-2019)
Het is nu niet mogelijk de af te dragen, te verrekenen en afgedragen BTW te boeken op niveau 4. De rekening "afgedragen BTW" ontbreekt op niveau 4. Een alternatief is te werken met de crediteur "Belastingdienst" als dat ondersteund wordt door het boekhoudpakket.

Het Referentie grootboeknummer (30-06-2019)
Het Referentie grootboeknummer wordt gebruik naast de RGS-code. Over de toegevoegde waarde van het referentienummer in RGS lopen de meningen uiteen. De RGS-beheergroep levert al een paar jaar geen adequate ondersteuning aan het Referentienummer.

Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".

Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema (30-06-2019)
In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Een voorbeeld hiervan is de Woningcorporatiesector waarvoor RGS is uitgebreid met een aantal mutaties, rekeningen en zelfs rekeninggroepen. Bij elkaar meer dan 500 RGS-codes (bij alleen al de overgang van RGS 3.0 naar 3.1). Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt.

RGS en het gebruik van extensies (01-01-2019)
Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis aan te tasten c.q te hoeven uitbreiden. Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. De referentiecode wordt dan voorzien van een “.” (punt) met daarachter de extensie. Bijvoorbeeld voorraadcodes of opbrengstcodes.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort RGS Niet ready: openstaande punten.

Mocht u zelf een openstaand punt hebben dan kunt u dat mailen aan rgsready@gbned.nl
Mocht u de oplossing voor een openstaand punt hebben of een fout constateren dan horen we dat natuurlijk ook graag.