Boekhoudplaza.nl

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z  


[ 1] tot [ 100 ] van totaal [ 107] begrippen

Aanloopkosten
Aanneemcontract
Acquirer of merchant bank
Actuele kostprijs / vervangingswaarde
Actuele waarde
Agio op aandelen
Amortisatie
ANBI
Anticipatieposten
Bedrijfseconomische- of commerciele grondslagen
Bedrijfsresultaat
Bedrijfswaarde
Beginbalans
Belastbare winst
Besluit modellen jaarrekening
Bijzondere waardevermindering
Bruto marge c.q. bruto bedrijfsresultaat
Brutowinst
Buitengewone of diverse baten en lasten
Contante waarde
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Deelneming volgens VPB en BW
Deelnemingsvrijstelling
Derivaten
Dividend
Dochtermaatschappij
Downstream sales
Dubbel boekhouden
Dubbele materialiteit
DuPont schema
EBITDA
Effecten
Eliminatieposten
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
Fiscale reserves
Fiscale waarderingsgrondslagen
Fiscale winstberekening
Geamortiseerde kostprijs
Gratificatie
Greenhouse Gas (GHG) Protocol: CO2 footprint berekenen
Groep en groepsmaatschappijen
Grootboek
Historische kostprijs
Holding
Impairment
Informeel kapitaal
Intercompany transacties
Intrinsieke waarde
Jaarrekening
Kasstroom c.q. Cashflow
Kolommenbalans
Kortlopend deel aflossingsverplichting langlopende schulden
Kruisposten
Langlopende schulden
Margegoederen
Margeregeling
Marktwaarde (oftewel reƫle waarde)
Materialiteit
Moedermaatschappij
Nederlandse Taxonomie
Netto omzet
Netto vermogenswaarde (NVW)
Nettowinst
Nominale waarde
Obligo
Onderhanden project (in opdracht van derden)
Onderneming
Opbrengstwaarde
Organisaties van openbaar belang (OOB)
Overige deelnemingen
Overige verbonden maatschappijen
Passiva
Persoonlijke holding (personal holding)
Proef- en saldibalans
Quasigoederen
Realiseerbare waarde
Regiecontract
Reserves
Resultatenrekening oftewel winst- en verliesrekening
Retailmethode
RJ - Raad voor de jaarverslaggeving
SBBI
Scontrovorm
Sidestream sales
Stamrecht
Tantiemes
Tussenrekeningen
Uitkeringstoets en balanstest
Uitstelposten
Upstream sales
Variabele kosten
Vaste activa
Vaste kosten c.q. constante kosten
Verkapt dividend
Verkrijgingsprijs
Verschotten
Vlottende activa
Voorafgaande journaalposten
Voorraadwaardering
Voorschotten