Boekhoudplaza.nl

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z  


[ 1] tot [ 90 ] van totaal [ 90] begrippen

Aanneemcontract
Acquirer of merchant bank
Actuele kostprijs / vervangingswaarde
Actuele waarde
Agio op aandelen
Amortisatie
ANBI
Anticipatieposten
Bedrijfseconomische- of commerciele grondslagen
Bedrijfsresultaat
Bedrijfswaarde
Beginbalans
Belastbare winst
Besluit modellen jaarrekening
Bijzondere waardevermindering
Brutowinst
Contante waarde
Deelneming volgens VPB en BW
Deelnemingsvrijstelling
Derivaten
Diverse baten en lasten
Dividend
Dochtermaatschappij
Dubbel boekhouden
DuPont schema
EBITDA
Fiscale reserves
Fiscale waarderingsgrondslagen
Fiscale winstberekening
Geamortiseerde kostprijs
Gratificatie
Groep en groepsmaatschappijen
Grootboek
Historische kostprijs
Holding
Impairment
Informeel kapitaal
Intrinsieke waarde
Jaarrekening
Kasstroom c.q. Cashflow
Kolommenbalans
Kortlopend deel aflossingsverplichting langlopende schulden
Kruisposten
Langlopende schulden
Margegoederen
Margeregeling
Marktwaarde (oftewel reƫle waarde)
Materieel belang
Moedermaatschappij
Netto omzet
Netto vermogenswaarde
Nettowinst
Nominale waarde
Obligo
Onderhanden project (in opdracht van derden)
Onderneming
Opbrengstwaarde
Overige deelnemingen
Overige verbonden maatschappijen
Passiva
Persoonlijke holding (personal holding)
Proef- en saldibalans
Realiseerbare waarde
Regiecontract
Reserves
Resultatenrekening oftewel winst- en verliesrekening
Retailmethode
RJ - Raad voor de jaarverslaggeving
SBBI
Scontrovorm
Stamrecht
Tantiemes
Tussenrekeningen
Uitstelposten
Variabele kosten
Vaste activa
Vaste kosten c.q. constante kosten
Verkapt dividend
Verkrijgingsprijs
Verschotten
Vlottende activa
Voorafgaande journaalposten
Voorraadwaardering
Voorschotten
Voorzieningen
Vraagposten
Waarderingsgrondslagen
Werkkapitaal
Wettelijke reserves
WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)