Boekhoudplaza.nl

Archief RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS Niet ready: openstaand en opgelost > Archief > RGS Opgelost en/of gearchiveerd

[ 1 ] tot [ 57 ] van totaal [ 57 ] berichten

Decimaal rekeningschema RGS MKB: LET OP DE LAATSTE WIJZIGINGEN (24-03-2023)
RGS MKB kent sinds januari 2023 een decimaal rekeningschema. De bedoeling is dit rekeningschema in de loop van 2023 zodanig te fixeren dat er geen codes gewijzigd gaan worden. Zodat dus sprake is van een rekeningnummer als uniek bestempeld kan worden. Uiteraard naast de al bestaande RGS referentiecode. LET DAAROM DE KOMENDE MAANDEN NOG EVEN GOED OP EVENTUELE MUTATIES VAN HET NIEUWE RGS REKENINGNUMMER ALS JE DAAR GEBRUIK VAN WILT MAKEN.

BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen WEL/NIET WONEN niveau 5 (24-12-2022)
De Tussenrekeningen salarissen (BVorTusTsa) in op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen ZONDER branche WONEN. Deze rekening kent een omslagcode (BSchTusTsa) Tussenrekening salarissen. Deze laatste rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen MET branche WONEN.

Omslagcodes en te betalen loonheffing, pensioen en sociale fondsen (14-10-2022)
De RGS-code "Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen" (BSchBepLhe) kent een omslagcode (BVorVbkTvl). De RGS-codes "Te betalen pensioenpremies" (BSchOvsStp) en "Te betalen overige sociale fondsen" (BSchSalOsf) kennen beide geen omslagcode. Graag uitleg hierover.

BWS subsidies niet allemaal toegewezen aan Wonen (04-09-2022)
RGS kent 28 RGS codes die vallen onder BFvaSub "Te vorderen BWS-subsidies". BWS staat in dit verband voor "Besluit woninggebonden subsidies". Slechts 7 van deze RGS-codes zijn (in RGS 3.4) toegewezen aan de branche "Woningcorporaties". De andere 21 codes zijn algemeen toepasbaar. Dit is volgens ons niet juist.

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil (01-07-2022)
Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Pensioenpremies en pensioenuitkeringen en omslagcodes (22-06-2022)
Een viertal rekeningen op de balans met betrekking tot Pensioenpremies en pensioenuitkeringen bevatten de verkeerde of geen omslagcodes.

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten (15-06-2022)
RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

Gebruik RGS codes voor Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling (01-06-2022)
RGS telt op dit moment 57 RGS codes voor "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling". Bijvoorbeeld voor lonen en salarissen, pensioenlasten, waardeveranderingen immateriële vaste activa, niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen en nog ruim 50 andere RGS codes.

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)
Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5): BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5 BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)
In een aantal gevallen lijkt de branche aanduiding "Woningcorporaties" niet consistent doorgevoerd binnen RGS-codes.

Overige sociale lasten restant vakantiedagen (16-04-2022)
Codes onder “Overige sociale lasten” (WPerSolOss) op niveau 5 waren al toegewezen aan RGS-Wonen. Alleen de nieuw opgenomen code “Restant vakantiedagen” (WPerSolOssRvd) is niet toegewezen aan RGS-Wonen.

Spaarloonregeling liep t/m 2011, nog steeds actief in RGS (14-04-2022)
De RGS-code WPerLesTls (Saarloon) is in RGS aanwezig en actief. De spaarloonregeling liep t/m 2011. Betreffende rekening kan volgens ons als "niet actief" of zelfs "vervallen" aangemerkt worden.

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen (27-03-2022)
Fiscaal is het volgens ons niet toegestaan om af te schrijven over terreinen. In welke gevallen wordt dan wel op de rekening "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" geboekt? Afhankelijk van het antwoord zullen we deze rekening wel of niet aanwezig laten in RGS MKB.

RGS en Handelsgoederen onderweg, tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS? (05-03-2022)
Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals: - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling; - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa. Enz.

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes (22-02-2022)
Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting (30-12-2021)
De BTW rekening "Voorheffing" is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting". De BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" is opgenomen op niveau 4. Wanneer gebruik je de ene en wanneer de andere rekening? Hier lijkt sprake van een dubbelloop. Graag uitleg en een boekingsvoorbeeld?

Koppelschema CBS ontbreekt (23-12-2021)
Het CBS vraagt informatie voor de productie-Jaarstatistiek uit op basis van RGS. Het koppelschema dat toont welke RGS-codes uitgevraagd worden voor de productie-jaarstatistiek is nog niet vrijgegeven aan de markt.

Kosten egalisatiereserve fiscaal niet meegenomen in onderverdeling EV (10-12-2021)
RGS kent onder eigen vermogen ook Overige kapitaalcomponenten voor o.a. Kosten egalisatiereserve fiscaal. (Telt mee voor eigen vermogen, maar niet in de onderverdeling bij de relatie met SBR).

WWvi - WWvi (41) (08-12-2021)
De RGS-code heeft als Referentienummer 41.1? Waarom een punt en een 1? Volgorde loopt hiermee uit de pas. Tijdelijk WWvi even uitgezet in RGS MKB totdat hersteld.

WOvbSgb Bijdragen van donateurs. Omschrijving lang/kort wijkt af (04-12-2021)
De lange omschrijving van deze RGS-code luidt: Bijdragen van donateurs. De korte omschrijving van deze RGS-code luidt: Som van de (geworven) baten. Gevonden in RGS versie 3.3 van 8 december 2020 (Excel).

Micro Netto omzet opgenomen en niet de Bruto marge zoals bij Klein (18-11-2021)
Waarom wordt in de winst-en-verliesrekening van een micro-rechtspersoon de “Netto-Omzet” opgenomen (in plaats van deze post zoals bij de kleine rechtspersonen samen te trekken tot “Bruto marge"?

RGS nummer bevat fouten in de opbouw (18-11-2021)
Het RGS nummer is bedoeld om het RGS-schema weer te geven op volgorde van een decimaal rekeningschema. Binnen de codering zijn daartoe de nodige fouten aanwezig. Dit oplossen door het RGS-nummer dan maar te verwijderen (voorstel RGS beheergroep) is niet de oplossing. De oplossing die voorgesteld wordt vanuit RGS MKB bestaat feitelijk uit een korte- en lange termijnoplossing.

RGS en deelnemingen (15-11-2021)
Bij de W&V-rekening missen we feitelijk de onderverdeling naar: groepsmaatschappijen, overige verbonden maatschappijen en Overige deelnemingen, zoals bij de balans.

Huisvestingskosten gas, water en elektra (07-11-2021)
De rekening gas, water en elektra is als rekening opgenomen op niveau 4 en verbijzonderd op niveau 5 naar gas, water, elektra en netdiensten. De eerste 3 zijn echter toegewezen aan woningcorporaties. Netdiensten niet. Geadviseerd wordt de toewijzing aan woningcorporaties te laten vervallen.

RGS en rente boeken (26-10-2021)
RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onderverdeeld naar balans en winst & verliesrekening. En binnen de W&V onderverdeeld naar kosten van rente, rentelasten en rentebaten. Geadviseerd wordt per RGS-code te duiden waar betreffende rekening voor gebruikt wordt.

Exploitatie- en machinekosten, machines en installaties en inventaris (16-10-2021)
RGS kent "BMvaBei inventaris". Maar ook "WBedEem Exploitatie- en machinekosten", onderverdeeld in inventaris en machines. Bij dit laatste is deels de aanduiding "Machines en installaties" van toepassing. De vraag is of de onderverdeling in RGS juist is?

RGS transportmiddelen, transportkosten en de fiets (12-10-2021)
Naast "Autokosten" kent RGS "Transportkosten". De eerste vraag is of Transportmiddelen een betere benaming is. Bij transportkosten denk we aan verzendkosten van goederen. Bij transportkosten is het de vraag welke andere transportkosten in het algemeen zijn bedoeld? Denk aan een aanhangwagen of een vrachtwagen. En boeken we een bestelbus als autokosten of transportkosten. Op welke boekingen hebben betreffende rekeningen in RGS dan betrekking?

RGS prive opname versus dotatie van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) (12-10-2021)
Voor de vorming van een FOR is er de RGS code BEivFirFor (0510010) Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen. Deze rekening wordt gecrediteerd als de FOR toeneemt. Dat lijkt ons goed uitgewerkt. Er is ook de RGS code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen met daaronder de RGS code BEivKapProFor (509040.10) ;Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. Deze rekening wordt volgens het RGS schema gedebiteerd.

RGS en Vastgoedbeleggingen als aparte hoofdgroep. (07-10-2021)
Bij de jaarrekening wordt voor Vaste activa standaard onderscheid gemaakt naar Immateriële-, Materiële- en Financiële vaste activa. Ook conform de indeling van BW2. Binnen RGS is daar de groep "Vastgoedbeleggingen" aan toegevoegd. De vraag is wat hiervan de reden is en waarom dat ook geldt voor Micro en kleine entiteiten als het gaat om de relatie tussen de jaarrekening en RGS.

RGS en effecten (07-10-2021)
Volgorde referentienummer lijkt niet in orde bij Effecten. Opbrengst van effecten kent groep 45 (feitelijk rubriek 4), terwijl de onderverdeling in rubriek 8 zit.

VOF en o.a oudedagsreserve per vennoot (10-08-2021)
Voor de Vennootschap onder firma (VOF) is een aparte RGS Wiki opgenomen. Er zijn wat vragen over met name de oudedagsreserve per vennoot.

Abonnementskosten software (19-07-2021)
Vandaag de dag is het meer regel dan uitzondering om software via een abonnementsmodel af te nemen. Daarom adviseren wij standaard RGS uit te breiden met de code “Kosten abonnementen software”.

RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).

RGS en de nieuwe EU-regeling btw e-commerce per 1-7-2021 (06-06-2021)
Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU.

Samenvatting openstaande punten mei 2021, met name in relatie tot RGS MKB (18-05-2021)
Veel openstaande punten zijn samengevat in één lijst, zodat in een keer inzicht is in de punten die aandacht verdienen binnen standaard RGS. Het oplossen van betreffende punten is met name van belang om het RGS MKB in de pas te blijven lopen met het totale RGS. Wij adviseren de RGS beheergroep de openstaande punten z.s.m. op te lossen, in elk geval de zomer van 2021.

RGS en Onderhanden projecten (05-05-2021)
De "RGS casus onderhanden projecten" leidt tot een aantal openstaande punten en vragen. De nog openstaande punten zijn bij een nieuwe melding over Onderhanden projecten opgenomen.

RGS en boeken van winst (27-04-2021)
De rekening “Winstsaldo lopend boekjaar” (voor belastingen) ontbreekt in RGS.

RGS diverse boekingen (09-04-2021)
Hieronder verzamelen we kleine boekhoudkundige aandachtspunten die open staan, zodat we hiervoor niet telkens een apart openstaand punt hoeven aan te maken. Bij aandachtspunten die opgelost zijn zullen we dat melden.

RGS en Ideal betalingen (08-04-2021)
Steeds meer ondernemers accepteren Ideal betalingen die lopen via een Payment Service Provider (PSP), zoals Adyen, Mollie, Buckaroo en Sisow. Dit maakt in de boekhouding het gebruik van een "Tussenrekening betalingen" nodig. RGS kent wel een dergelijke rekening, maar met een andere functie.

Is Assurantie eigen risico terecht opgenomen in RGS? (13-03-2021)
Reserve Assurantie eigen risico (RAER) is opgeheven met ingang van het jaar 2000. Per dat moment mocht een bestaande reserve (aanwezig op 31 december 1999) in een periode van maximaal tien jaar nog vrijvallen.

RGS vaste activa en afschrijvingen (15-11-2020)
Er is geen toelichting op de RGS-codes m.b.t. vaste activa en afschrijvingen. Een aantal codes spreken voor zich. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 'desinvestering' en 'afstoting'. En wat is een voorbeeldboeking van 'omrekeningsverschillen', 'overboekingen' en 'overige mutaties'?

BTW aanduiding omzetrekeningen niet aanwezig voor gefactureerde termijnen (10-11-2020)
Bij de omzet, zoals "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief", is de BTW-rubriek "1a" opgenomen in de naam van de RGS-code. Bij Gefactureerde termijnen is de BTW-rubriek niet opgenomen in de naam de van de RGS-code.

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) niet optimaal geïmplementeerd (22-08-2020)
Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar waarom is dat niet alleen opgeven in plaats van extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven te roepen.

Overige organisatiekosten dubbel opgenomen in RGS (18-08-2020)
Overige organisatiekosten en Doorberekende organisatiekosten zijn dubbel opgenomen in RGS. Volgens een reactie van de RGS beheergroep vanwege presentatie doeleinden in relatie tot woningcorporaties. Leidt dit niet tot een ondoorzichtige situatie en een ongelimiteerde uitbreiding van het aantal RGS codes?

RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit) (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Intercompany transacties.

RGS en Overige netto-omzet (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Overige netto-omzet.

RGS en de BTW margeregeling (09-08-2020)
Het ReferentieGrootboekSchema (RGS) kent de volgende specifieke RGS-codes met betrekking tot de margeregeling: Marge-inkopen (WOmzNohMai) en Marge-verkopen (WOmzNohOmr).

RGS Filtermechanisme niet compleet (05-05-2020)
De filterfunctionaliteit is niet beschikbaar in de RGS Taxonomie. Softwareleveranciers en gebruikers zijn aangewezen op Excel. Filters voor stichtingen en verenigingen ontbreken.

Bouwsector in standaard RGS-schema: betekenis RGS-codes ontbreekt (01-01-2020)
Het RGS-schema bevat specifiek voor de bouwsector 39 RGS-codes op niveau 5 (mutaties). De bovenliggende RGS-codes op niveau 4 (rekeningen) zijn echter NIET specifiek toegewezen aan de bouwsector. De vraag is nu of er een toelichting kan komen waarom de rekeningen op niveau 4 niet bouwspecifiek zijn en op niveau 5 wel? Zo mogelijk met voorbeelden.

RGS-codes op niveau 5 in de boekhouding, door wie en waarvoor (30-11-2019)
Kunnen we met 1.000 RGS-codes uit de voeten i.p.v. de huidige 4.000 RGS-codes. Het alleen kunnen werken met niveau 4 kan wellicht helpen bij de verdere adoptie van RGS.

Gebruik omslagcode voor bankrekeningen (30-10-2019)
De RGS-code BLimBanRba "Rekening-courant bank" (op niveau 4 – grootboekrekening) kent GEEN omslagcode. Dit zou betekenen dat je altijd verplicht bent niveau 5 te gebruiken, ook al werk je maar met één bankrekening. Want op niveau 4 is geen omslagcode aanwezig in de huidige situatie van RGS.

RGS versus SBR op basis van XBRL (30-06-2019)
RGS is (in elk geval wat betreft niveau 4) direct gekoppeld aan het grootboek. Vanuit het RGS project (onderdeel van het SBR project) is een relatie gelegd tussen het RGS-schema en meerdere rapportages op basis van SBR. De uitwerking mist echter een simpele brugstaat tussen RGS en de diverse SBR-rapportages.

RGS en het boeken van BTW op niveau 4 (30-06-2019)
Het is nu niet mogelijk de af te dragen, te verrekenen en afgedragen BTW te boeken op niveau 4. De rekening "afgedragen BTW" ontbreekt op niveau 4. Een alternatief is te werken met de crediteur "Belastingdienst" als dat ondersteund wordt door het boekhoudpakket.

Het Referentie grootboeknummer (30-06-2019)
Dit punt is vervangen door een ander punt en wordt als gearchiveerd beschouwd. Het Referentie grootboeknummer wordt gebruik naast de RGS-code. Over de toegevoegde waarde van het referentienummer in RGS lopen de meningen uiteen. De RGS-beheergroep levert al een paar jaar geen adequate ondersteuning aan het Referentienummer.

Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5 (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".